Ngày 19/9, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam lần thứ IX:

Lắng nghe dân nói, làm cho dân tin

PNTĐ-Trong các ngày từ 18 - 20/9, Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức tại Hà Nội.
 
Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Theo chương trình, trong phiên khai mạc vào sáng 19/9, Đại hội vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo đại hội. Bên cạnh đó, các đại biểu nghe báo cáo chính trị, trình bày tham luận, thảo luận và thông qua điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tổ chức hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu đoàn Chủ tịch, ban Thường trực và các chức danh trong ban Thường trực. Ngày 20/9, dự kiến Thủ tướng Chính phủ có bài phát biểu  tại Đại hội về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 
 
Đánh giá về những kết quả nổi bật trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết:
 
Những năm qua, Mặt trận luôn là địa chỉ tin cậy để nhân dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình. Với phương châm “lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, mặt trận các cấp đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải tỏa bức xúc, tạo sự đồng thuận xã hội. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Hoạt động của mặt trận ngày càng đổi mới và hướng mạnh về cơ sở, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận trong thời kỳ mới.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội đoàn kết dân tộc - ngày hội của sự đoàn kết gắn bó cư dân trong cộng đồng

 
Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội Đại biểu Toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, hướng tới việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trên cơ sở đó, mặt trận nhận diện đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức của đất nước để xác định nhiệm vụ; quán triệt sâu sắc quan điểm: nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới, mọi hoạt động phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vì “ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân”, khơi dậy khát vọng, mọi tiềm năng, nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh, góp phần tích cực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
 
Để thực hiện mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ các cấp tiếp tục mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng, phản biện của nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền cho hiệu quả; phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở; quan tâm hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo, thường xuyên chăm lo đối với già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các thủ đoạn thù địch, lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, mặt trận các cấp tuyên truyền, động viên nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; phối hợp giải quyết kịp thời, kết quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận - những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, không đùn đẩy, né tránh khi thực hiện công việc; hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
 
Dũng Hiếu