Thành phố đã có hiện tượng lây nhiễm thứ phát (F1 chuyển thành F0)