Kỳ vọng về đột phá đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao

(PNTĐ) - Đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao là những quan tâm và kỳ vọng của đại biểu Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Phụ nữ Thủ đô ngày 27/1/2021 tại Đại hội Đảng XIII.

Đại biểu Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà NộiĐại biểu Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội.

Trước tiên phải nói đến Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII xác định mục tiêu phát triển đất nước trong 5-10 năm tới và đưa ra tầm nhìn, định hướng đến năm 2045 gắn với hai cột mốc quan trọng là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 thành lập nước vào năm 2045 với các mục tiêu rất rõ nét. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước được đánh giá là “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” với nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Đây là những tiền đề quan trọng để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồng thịnh, phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tôi đặc biệt quan tâm và kỳ vọng vào đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao. Trong đó, yêu cầu đổi mới sáng tạo như một định hướng trung tâm của phát triển, đáp ứng đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với tầm cao là trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, kinh tế số, robots,…

Giờ đây, chúng ta đang chuyển từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, vốn đầu tư và lao động giá rẻ hướng mạnh sang tăng trưởng sử dụng tổng hợp, có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là coi trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước lớn, nước phát triển trên thế giới như: CPTPP, EVFTA,.. Vì vậy, nhân tố con người - nguồn nhân lực chất lượng cao là then chốt, quyết định sự phát triển nên cần có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đổi mới sáng tạo là việc tạo ra ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật công nghệ, quản lý, quản trị để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.

Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam có bước cải thiện tích cực trong các năm gần đây song còn khoảng cách khá lớn so với các nước trong khu vực, thể hiện ở số phát minh, sáng chế được áp dụng ở Việt Nam còn thấp hơn nhiều so với các nước. Sự chênh lệch lớn về trình độ đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao trong một môi trường quốc tế có sự cạnh tranh gay gắt thì không làm chủ được công nghệ tiên tiến là sự thua thiệt và yếu thế. Đây là một thách thức rất lớn đối với nước ta.

Vì vậy, phải hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo gồm ba cơ chế: Phát triển khoa học - công nghệ hướng vào ứng dụng, phát triển kinh tế - xã hội dựa trên đổi mới sáng tạo và cơ chế liên kết phát triển khoa học - công nghệ với phát triển kinh tế - xã hội; phải ưu tiên, tập trung đầu tư trước một bước cho phát triển khoa học và đổi mới công nghệ. Thực hiện trên thực tế “khoa học-công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu”, là động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Chúng ta phải nỗ lực phấn đấu để nước ta không chỉ năm sau tiến bộ hơn năm trước, mà phải phát triển nhanh và bền vững hơn để không tụt hậu, từng bước theo kịp các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới”.

 Đối với Hà Nội, nhận biết được tầm quan trọng này, nhiệm kỳ qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị chuyên đề để thực hiện một cách cách triệt để công tác cải cách hành chính. Trong đó, tập trung cải cách con người (lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức), gắn với cải cách thủ tục hành chính theo hướng một cửa giải quyết nhiều khâu. Từ đó, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp và tự “cải cách” về tư duy lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, từ chỗ xem doanh nghiệp là chủ thể quản lý, thì Thành phố đã xem doanh nghiệp là khách thể quản lý, là bạn đồng hành. Hà Nội đã dần trở thành “miền đất lành” để các doanh nghiệp đến hợp tác, đầu tư. Thành phố đã khai thông mọi nguồn lực để mọi thành phần kinh tế đều có điều kiện phát triển.

Hà Nội với nhiều lợi thế về nhân lực chất lượng cao bởi có nhiều viện nghiên cứu, trường học, trung tâm, doanh nghiệp… nơi quy tụ nhiều người có trí tuệ, năng lực phẩm chất. Hiện tại, Hà Nội có 70,2% số lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo. Đứng trước yêu cầu phải đổi mới để phát triển, hội nhập, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một trong những khâu đột phá quan trọng, được nâng tầm với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và nặng nề hơn. "Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực các ngành Văn hóa, Du lịch. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế...”. Phấn đấu đạt ít nhất 75-80% tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn thành phố, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Để phát huy vai trò của giai cấp công nhân, Hội nghị lần thứ sáu, BCHTW Khóa X đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thực hiện Nghị quyết 20, Quốc hội đã cụ thể hóa thành các đạo luật liên quan đến công nhân (Bộ Luật Lao động sửa đổi, Luật Công đoàn), Chính phủ và các cấp chính quyền đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Quốc hội ban hành nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến công nhân lao động. Trong 20 năm qua đã thu nhiều kết quả quan trọng về lương, thu nhập, nhà ở công nhân và các thiết chế đi kèm.

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định: “Phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cho giai cấp công nhân. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động.”

Để cụ hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh mà Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt việc Bộ Luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực trong năm 2021 sau Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương cần ban hành Nghị quyết chuyên đề mới thay thế Nghị quyết số 20-NQ/TW cho phù hợp và thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0. Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân như nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, BHXH, BHYT, BHTN... Nếu phát huy hết yếu tố con người, nguồn lao động chất lượng cao, một giai cấp công nhân “áo xanh” thế hệ 4.0, chúng ta sẽ có nguồn lực vô giá. Một khi chúng ta “khơi thông” được nguồn lực con người vô giá đó thì sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

VÂN NGA (ghi)

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Kỳ vọng về đột phá đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô