Duy trì thường xuyên chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân

Đây là một trong những yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội tại Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 6-8-2019
 
Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 6-8-2019 về “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 23-5-2019 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
 
Theo đó, UBND thành phố yêu cầu tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập trong cơ quan hành chính nhà nước và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức các nội dung của Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 43-KL/TƯ ngày 7-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 23-5-2019 của Thành ủy Hà Nội. UBND thành phố cũng yêu cầu thực hiện tốt Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI “Về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” và các kế hoạch thực hiện cải cách hành chính hằng năm.
 
Ngoài ra, UBND thành phố yêu cầu thực hiện tốt việc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý kiến xây dựng của nhân dân về công tác quản lý, điều hành, thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức...; tiếp tục thực hiện hai quy tắc ứng xử đã ban hành; thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định...
 
UBND thành phố cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của chính quyền các cấp; đưa kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền vào đánh giá thi đua đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.
 
Theo Hà Nội Mới
Bạn đang đọc bài viết Duy trì thường xuyên chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại chuyên mục Tin tức của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô