Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội:

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XVI

PNTĐ-Chiều 15/10, hội nghị lần thứ 20 đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ TP.
 
Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TP, chiều 15/10, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ TP.
 
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị

Nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết và trí tuệ
 
Trên cơ sở Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị đã được Thành ủy thảo luận, thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 19 ngày 03/7/2019 và Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP, Thành ủy đã chỉ đạo tiếp thu, xây dựng Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ TP. 
 
Đề cương chi tiết gồm các phần: Phần mở đầu nêu vắn tắt về bối cảnh diễn ra Đại hội XVII Đảng bộ TP; nhiệm vụ, ý nghĩa của Đại hội và mục tiêu phát triển của Đảng bộ TP trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị đưa ra 2 phương án về chủ đề Đại hội và 2 phương án về phương châm của Đại hội. 
 
Nội dung chính của Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị là phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 mục lớn là đánh giá tổng quan kết quả thực hiện trên 14 nhóm lĩnh vực;  những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm.
 
Phần thứ 2 của Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị đi sâu phân tích bối cảnh tình hình Thủ đô, trong nước, khu vực và thế giới, chỉ rõ những thuận lợi, thách thức đặt ra đối với Thủ đô. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu tổng quát, các mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực; 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trong nhiệm kỳ tới.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị đã chia tổ (4 tổ) thảo luận. Đã có 53 ý kiến phát biểu, đại diện các tổ đã báo cáo kết quả thảo luận tại hội trường. Theo đó, đa số các đại biểu thống nhất với bố cục, các nội dung chính của Đề cương chi tiết. Phần đề nghị cần bổ sung, các đại biểu cho rằng cần đánh giá rõ hơn về xu thế cách mạng 4.0, phát triển kinh tế tri thức; thực trạng môi trường các làng nghề trên địa bàn; phân tích, đánh giá kỹ những thách thức, khó khăn đối với Hà Nội trong thời gian tới, nhất là những khó khăn về cơ chế, chính sách, trên cơ sở đó, có kiến nghị, đề xuất với Trung ương.
 
Trong các nhiệm vụ chủ yếu, cần đưa vấn đề môi trường thành một nhiệm vụ chủ yếu. Về khâu đột phá, cần đưa chỉ tiêu phát triển 1-2 đô thị vệ tinh để giảm tải cho đô thị trung tâm. Một số đại biểu cũng kiến nghị cần đưa chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp để thể hiện quyết tâm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn TP...
 
Đề ra 16 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá
 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ hai mươi Ban Chấp hành Đảng bộ TP

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao các ý kiến phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, tâm huyết, trí tuệ, thể hiện trách nhiệm cao của các đại biểu; đồng thời, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu các ý kiến để chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ nhất, trình Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng lưu ý, trên cơ sở Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ TP, các cấp ủy căn cứ để xây dựng dự thảo Đề cương báo cáo chính trị ở cấp mình.
  
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh: năm 2019 là năm “nước rút” của nhiệm kỳ, với tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, 9 tháng qua, Thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thay mặt Thành uỷ, đồng chí Hoàng Trung Hải đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trong việc thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019. Nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm 2019 không còn dài, song khối lượng công việc cần phải thực hiện và hoàn thành rất lớn, trong khi bối cảnh tình hình dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và nhiều thách thức, cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; sự hợp tác, trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt của các cấp, các ngành, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý: Quán triệt tinh thần kết luận Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và các chỉ đạo của Trung ương, các cấp, các ngành TP cần rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của năm 2019; kết quả thực hiện 8 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của TP khóa XVI, gắn với thực hiện tốt các kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. 
 
Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155 của Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP; Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội theo quy định. Chuẩn bị chu đáo tổ chức đại hội chi bộ và đại hội điểm cấp cơ sở. Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội cần được chuẩn bị tốt, đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. 
 
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII đảm bảo chất lượng, trình Hội nghị Thành ủy lần thứ 22. Trong đó cần lưu ý chỉ đạo thực hiện đánh giá khách quan, toàn diện, khoa học, sát thực các mục tiêu, 16 chỉ tiêu lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội XVI đề ra, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, những “điểm nghẽn”, “nút thắt”, rút ra bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra được mục tiêu, các chỉ tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới và tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi. Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị cần phát huy dân chủ, trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân, tranh thủ ý kiến góp ý của các cấp, các ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, các ngành, các giới nhằm nâng cao chất lượng dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. 
 
Về nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải chỉ đạo tập trung sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bám sát, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua Đề án quản lý theo mô hình chính quyền đô thị bảo đảm tiến độ; tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở, rà soát, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp theo; không để phát sinh thành điểm nóng về khiếu kiện và phức tạp về an ninh trật tự. 
 
Với việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố; bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cần rà soát, đánh giá chính xác tình hình của các xã, phường, thị trấn, làm rõ được từng vấn đề khó khăn, vướng mắc và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ; thực hiện từng bước, chặt chẽ, thận trọng theo Kế hoạch, lựa chọn đơn vị thực hiện thí điểm, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trước khi tổ chức thực hiện rộng rãi, không để ảnh hưởng đến đại hội Đảng cấp chi bộ, cấp cơ sở, giữ vững ổn định tình hình địa phương.
 
Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, kích cầu tiêu dùng; hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 tăng 7,5% trở lên. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và cung cấp thông tin, giải thích cho người dân. Bên cạnh đó, các cấp các ngành cần triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung thực phẩm, phục vụ nhu cầu của nhân dân, nhất là dịp cuối năm. Quan tâm chăm lo, chuẩn bị phục vụ chu đáo cho nhân dân đón Tết dương lịch và Tết nguyên đán Canh Tý vui tươi an toàn, lành mạnh, tiết kiệm…
 
Riêng về vấn đề cấp nước sạch đang được người dân rất quan tâm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, cần đẩy nhanh các dự án cấp nước sạch đang triển khai trên địa bàn TP, nhất là các dự án đã giao cho các công ty tư nhân thực hiện, để đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho người dân. Tuy vậy, phải đặc biệt lưu ý đến việc đảm bảo an ninh nguồn nước. “Các công ty cấp nước đều phải chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn nước sạch”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh. 
 
 
Đức Hạnh 
Bạn đang đọc bài viết Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XVI tại chuyên mục Tin tức của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô