Năm 2023, hệ thống tuyên giáo thành phố sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ

Năm 2023, hệ thống tuyên giáo thành phố sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ

(PNTĐ) -Hệ thống Tuyên giáo thành phố cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” gắn với tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TU. Đặc biệt là phát huy vai trò của các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU một cách thực chất hơn...