Nữ quyền - Giới và Phát triển

Nữ quyền - Giới và Phát triển

(PNTĐ) - Việt Nam thuộc vào nhóm quốc gia sớm tham gia Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW) vào năm 1982. Từ đó đến nay, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện Công ước này. Đồng thời tạo được sự thay đổi lớn về nữ quyền, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần vào sự nghiệp giải phóng phụ nữ.