Tự hào chặng đường 92 năm công tác Tuyên giáo Thủ đô

Tự hào chặng đường 92 năm công tác Tuyên giáo Thủ đô

(PNTĐ) -Trải qua chặng đường 92 năm, công tác tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo không ngừng phát triển và trưởng thành theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng. Trong đó, nhiều thế hệ những người làm công tác tuyên giáo của Thủ đô Hà Nội luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng.