Tôn vinh 15 doanh nghiệp thúc đẩy bình đẳng giới

Tôn vinh 15 doanh nghiệp thúc đẩy bình đẳng giới

(PNTĐ) -Đây là năm thứ 3 giải thưởng này được thực hiện tại Việt Nam, nhằm công nhận nỗ lực của những công ty có các sáng kiến, chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; đồng thời thu hút ngày càng nhiều công ty vận dụng các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ trong doanh nghiệp.