Tuyên ngôn độc lập: Văn kiện lịch sử vô giá

Tuyên ngôn độc lập: Văn kiện lịch sử vô giá

(PNTĐ) - Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. 77 năm đã trôi qua, nhưng những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Tuyên ngôn Độc lập về quyền con người, quyền dân tộc và sự thống nhất biện chứng giữa quyền con người và quyền dân tộc, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập, tự do, vẫn vẹn nguyên tính thời sự, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.
Bản hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam

Bản hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam

(PNTĐ) -Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 77 năm đã qua, nội dung bản “Tuyên ngôn độc lập” năm 1945 đã được nghiên cứu, làm sáng tỏ trên nhiều lĩnh vực. Đến nay vẫn có giá trị lịch sử và giá trị thời đại sâu sắc.