Phụ nữ Việt  Nam đóng góp tích cực vào những kết quả chung của đất nước năm 2022

Phụ nữ Việt Nam đóng góp tích cực vào những kết quả chung của đất nước năm 2022

(PNTĐ) - Sáng ngày 13/12, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các cấp Hội năm 2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Dự thảo kế hoạch triển khai hai khâu đột phá của nhiệm kỳ... Hội nghị cũng sẽ tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Phải gần dân, lắng nghe người dân trong thực thi nhiệm vụ

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Phải gần dân, lắng nghe người dân trong thực thi nhiệm vụ

(PNTĐ) -Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, gắn với kiểm soát quyền lực và phát huy dân chủ ở cơ sở nhưng bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Đặc biệt, phải gần dân, lắng nghe người dân trong thực thi nhiệm vụ.