Nét đẹp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nét đẹp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương tiếp tục triển khai xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đáp ứng những tiêu chí, yêu cầu cao hơn với mục đích nhân văn: nâng cao chất lượng cuộc sống, để người dân được tiếp cận và thụ hưởng các điều kiện chăm sóc y tế, giáo dục, văn hoá tốt hơn.