Vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia nhằm ngăn chặn những sai phạm

Vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia nhằm ngăn chặn những sai phạm

(PNTĐ) - Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia có đường dẫn tại http://quanlyxangdau.moit.gov.vn. Trong giai đoạn 1, có 2 thương nhân sản xuất, 38 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và khởi tạo thông tin 329 thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu được tạo tài khoản có thể đăng nhập, tra cứu, cấp nạp dữ liệu.