Hà Nội: Nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình văn hóa

Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu: 88% số hộ được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”...
 
Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu: 88% số hộ được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 62% số thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”; 72% số tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. 
 
Liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019 do thành phố Hà Nội tổ chức.

 
Đó là các chỉ tiêu được UBND thành phố Hà Nội đưa ra trong Kế hoạch số 205/KH-UBND, triển khai nâng cao chất lượng xây dựng mô hình “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn thành phố đến năm 2020.
 
Để hoàn thành chỉ tiêu này, thành phố triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, thành phố nhấn mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho mỗi công dân Hà Nội nhận thức và hành động theo các tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có ý thức tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn, xây dựng nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa, thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi lĩnh vực đời sống hằng ngày…
 
Ngoài các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, thành phố cũng đề nghị các cấp, ngành huy động mọi tiềm năng của các tầng lớp nhân dân vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa (nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện, tủ sách, các thiết bị văn hóa…) và tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là ở những khu vực gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội.
 
Các địa phương, đơn vị cần biểu dương khen thưởng các gương điển hình xuất hiện trong quá trình thực hiện, đồng thời, phê phán đúng mực các biểu hiện gây tác động tiêu cực; xây dựng các chế tài xử lý những cá nhân, tập thể không thực hiện những nội dung phong trào.
 
Trong kế hoạch này, UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bám sát nội dung cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế của thành phố; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
 
Theo Hà Nội Mới