Lấy ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII:

Cần đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Hơn 90 năm qua, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ và coi đó là một bộ phận quan trọng, mang tính chiến lược trong công tác cán bộ của Đảng.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy, Đại biểu Quốc hội khóa XIII đoàn Hà Nội.Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy, Đại biểu Quốc hội khóa XIII đoàn ĐBQH TP Hà Nội.

Đặc biệt, trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ đã đưa chỉ tiêu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ như một quy định bắt buộc khi thực hiện công tác cán bộ, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với phụ nữ và thanh niên.

Trong những năm qua, Thành phố (TP) đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện và hỗ trợ đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ phấn đấu, rèn luyện, nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng, năng lực, trình độ chuyên môn, thực tiễn công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ của thành phố (cả 3 cấp) có những chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng.

Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy ở cấp cơ sở đạt yêu cầu, nhưng đối với cấp trên cơ sở và cấp TP chưa đạt yêu cầu. So với chỉ tiêu của Nghị quyết TW Đảng, của TP và chỉ tiêu của Chỉ thị về đại hội Đảng các cấp thì tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ trẻ trong cấp ủy chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nguyên nhân do một số cấp ủy đảng chưa thật sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về cán bộ nữ, cán bộ trẻ; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nêu trong các nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và thanh niên còn thiếu quyết liệt, chưa thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, chưa đề cao vai trò của cán bộ nữ, cán bộ trẻ nên việc quy hoach, bố trí, phân công, bổ nhiệm chưa được quan tâm. Còn có cán bộ nữ, cán bộ trẻ chưa có chí phấn đấu, chưa tự tin phát huy vai trò của mình, cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn...

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII; là giai đoạn quan trọng để chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đề ra mục tiêu đến năm 2030 là: “Phải có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp. Tỉ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20-25%; Đối với cán bộ trẻ cấp chiến lược 15% dưới 45 tuổi; cấp lãnh đạo, quản lý ở địa phương từ 15 - 20% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi, từ 25 - 35% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: Về tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ trong cấp ủy: Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong BTV; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 10% trở lên.

Để góp phần đạt được mục tiêu trên, Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải nâng cao nhận thức về công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ, chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới. Đồng thời có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài. Các cấp ủy đảng cấp trên cũng đồng thời cương quyết chưa duyệt đề án nhân sự ở những nơi chưa đạt tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia ứng cử cấp ủy. Các cấp ủy tạo mọi điều kiện cho tổ chức Hội LHPN và Đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả, là nơi để rèn luyện, bồi dưỡng đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ cho Đảng, chính quyền.

Hội LHPN, Đoàn thanh niên các cấp cần tích cực, chủ động hơn nữa để làm tốt vai trò tham mưu, phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Phải nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, cán bộ trẻ có chiều hướng phát triển chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy cùng cấp trong tất cả các khâu phát hiện nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, đề bạt, bầu cử. Trong quá trình xây dựng các văn bản liên quan đến công tác nhân sự, nhất là chỉ thị, thông tư, phương hướng, đề án nhân sự đại hội Đảng các cấp; cần bám sát tiến độ và chủ động đề xuất với cấp ủy có chỉ đạo, giải pháp cụ thể đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy, nhất là ở những nơi tỷ lệ còn thấp.

Trần Thị Phương Hoa
Bí thư Quận ủy Cầu Giấy, HN

(Đại biểu Quốc hội khóa XIII đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội)

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Cần đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]