Hơn 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VIII, năm 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tới dự.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng hoa cho các Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII (2015-2020). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN.Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng hoa cho các Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII (2015-2020). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN).

Tham dự đại hội có hơn 300 đại biểu, đại diện cho hơn 1.400 nghìn hội viên ở 82 tổ chức cơ sở trên cả nước. Các đại biểu đã cùng đánh giá những kết quả đạt được của công tác hội trong nhiệm kỳ VII, năm 2015-2020, trong đó nổi bật là việc tổ chức hoạt động hội hiệu quả, đúng tôn chỉ mục đích cũng như hoàn thành về cơ bản nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước giao phó.

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã hoàn thành cơ bản "Dự án Công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam"; xuất bản 2.500 công trình, tác phẩm trong tổng số gần 4.000 công trình nghiên cứu của hơn 1.000 hội viên; thành lập thêm 4 chi hội, nâng tổng số chi hội trên cả nước lên 82 tổ chức cơ sở...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam còn đẩy mạnh công tác tài trợ sáng tạo, với từ 50% đến hơn 60% đề cương được hỗ trợ kinh phí theo từng năm; phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 215 cá nhân có thành tựu nổi bật trong công tác gìn giữ và phát huy văn nghệ dân gian.

Đại hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể là: Nhấn mạnh việc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; phấn đấu sưu tầm, nghiên cứu nhiều công trình văn hóa, văn nghệ có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trên cơ sở gìn giữ, phát huy những giá trị của văn hóa, nghệ thuật dân tộc, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học tiến bộ của nước ngoài...

Tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Kết luận 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã xác định rõ, xây dựng, phát triển văn hoá, con người tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tiếp tục đúc kết kinh nghiệm, tập trung trí tuệ, trách nhiệm để tổ chức hoạt động hiệu quả, thiết thực trong nhiệm kỳ mới; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch bền vững.

Đồng thời, hội cần tiếp tục tham mưu cho Đảng và Nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng và phát triển bền vững văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng tình hình mới, yêu cầu mới; hoàn thiện việc xây dựng văn hóa, giá trị con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã bầu 13 thành viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII, năm 2020-2025. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

 NGUYỄN THANH/HNM

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Hơn 300 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại chuyên mục Phụ nữ và Hội nhập của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô