Thành ủy Hà Nội gặp mặt các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo Thủ đô:

Ngành Tuyên giáo đóng vai trò chủ công tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Sáng 31/7, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ làm công tác Tuyên giáo Thủ đô qua các thời kỳ và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện công tác Tuyên giáo giai đoạn 5 năm (2015-2020).

Tới dự có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đại biểu các cơ quan trung ương; cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây qua các thời kỳ; đại biểu các ban Đảng Thành ủy, các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị ủy.

Phát huy tốt vai trò của ngành tuyên giáo

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu tại cuộc gặp mặt: Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là dịp chúng ta ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, tưởng nhớ tới công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta - là dịp chúng ta bày tỏ sự tri ân tới các nhà cách mạng tiền bối, chiến sỹ cộng sản kiên cường, anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh và các thế hệ cán bộ Tuyên giáo đã đóng góp sức mình vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Công tác tuyên giáo của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để  xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hoá và đạo đức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Cách đây 90 năm, vào ngày 1/8/1930, Ban cổ động và tuyên truyên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu "Ngày quốc tế đỏ 1/8", kêu gọi nhân dân đoàn kết chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc... tài liệu này có sức cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân vô cùng to lớn. Dưới sự lãnh đạo cúa Đảng Cộng sản Việt Nam, quần chúng giai cấp công - nông nước ta đứng lên đấu tranh, chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên Xô, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Trong giai đoạn cả nước tiến hành sự nghiệp đối mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cả nước nói chung, Tuyên giáo Thủ đô nói riêng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Công tác Tuyên giáo từng bước được đổi mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tiếp tục cổ vũ, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, là động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước và Thủ đô.

Đồng chí Trần Văn Cẩn, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Tây, đại diện cho các thế hệ lão thành làm công tác tuyên giáo phát biểu: Những người làm công tác tuyên giáo luôn xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. Hệ thống tuyên giáo thủ đô đã làm tốt công tác tuyên truyền các đại hội, chống lại âm mưu các thế lực thù địch, đặc biệt sau khi mở rộng địa giới thủ đô Hà Nội, ngành tuyên giáo đã động viên nhân dân làm tốt nghị quyết 15-16, xây dựng nông thôn mới, chăm lo các đối tượng chính sách, chúng ta đã tuyên truyền để cán bộ, nhân dân vừa chống dịch vừa đẩy mạnh kinh tế. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ là tham mưu cho Thành ủy xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, mà cán bộ, ngành tuyên giáo đã quan tâm đến các thế hệ làm công tác tuyên giáo, để mỗi cán bộ hưu trí khi trở về ban tuyên giáo như trở về nhà.

Quang cảnh buổi gặp mặt.Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tiếp nối truyền thông của các thế hệ tuyên giáo đi trước, đồng chí Đỗ Khắc Đạo, Trưởng ban Tuyên giáo quận Nam Từ Liêm, đại diện cho thế hệ trẻ làm công tác tuyên giáo chia sẻ: 20 năm trước, cá nhân đồng chí được tham gia lớp cán bộ nguồn ngành tuyên giáo. Trải qua quá trình học tập, làm việc, tôi nhận thấy công tác tuyên giáo là một lĩnh vực rộng lớn, khó khăn, đòi hỏi yêu cầu cao. Thế hệ trẻ chúng tôi luôn xác định rằng, trong công tác tuyên giáo tới đây đòi hỏi mỗi cán bộ phải nâng cao trình độ hơn, đòi hỏi mỗi người phải bồi đắp kiến thức. Tôi xin hứa với lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo tuyên giáo Thủ đô, thế hệ tuyên giáo trẻ sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ tuyên giáo, tiếp tục rèn luyện, bồi đắp kiến thức, tư  tưởng để đóng góp vào xứ mệnh của ngành tuyên giáo.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo 6 nội dung công tác Tuyên giáo

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội lên trao tặng bằng khen cho10 tập thể ban tuyên giáo các quận, huyện, thị xã và 10 bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo 5 năm qua.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố từ nay đến hết năm 2020 cần tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy, tập trung thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy, nhất là các nghị quyết, chỉ thị liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tuyên giáo. Thực hiện tốt chức năng tham mưu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trọng tâm là tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cũng như tính tiền phong, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp theo Quy định số 08 của Ban Bí thư.

Hai là, tham mưu chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành và của cả hệ thống chính trị đến hết năm 2020; trong đó ngành tuyên giáo đóng vai trò “chủ công” trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; kết quả tổ chức đại hội, truyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới ĐH 17 và ĐH 13; tham gia xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đề ra với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế; tham gia sâu nhất vào kết quả công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Trên cơ sở bám sát Nghị quyết đại hội để xây dựng, triển khai chương trình công tác tuyên giáo, chủ động 1 bước tuyên truyền nghị quyết ĐH đảng các cấp, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của thành phố: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp”. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh - quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy và khích lệ niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thi đua thực hiện nhiệm vụ kép hoàn thành cao nhất; phấn đấu GRDP tăng gấp 1,3 lần so với cả nước và hoàn thành nhiệm vụ thu 285.000 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Thành phố. Hà Nội không chỉ làm nhiệm vụ cho Hà Nội.

Bốn là, tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chỉ đạo của Thành ủy về công tác đảm bảo an ninh tư tưởng trên không gian mạng; chú trọng công tác dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, bức xúc; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác tuyên giáo, từ tuyên truyền từ nắm bắt dư luận xã hội đến tổ chức triển khai với phương châm “Chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả”.

Năm là, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp ngay sau đại hội Đảng bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát huy thành tích, kinh nghiệm của cán bộ đi trước để tạo sự chủ động, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, chủ động đổi mới cả về nội dung và phương thức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong Nhân dân; việc cung cấp thông tin, tuyên truyền phải chủ động, kịp thời, đúng thời điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Sáu là, tiếp tục đổi mới tư duy về công tác quản lý báo chí - xuất bản, nâng cao tính chủ động trong nắm bắt, phân tích, xử lý tình huống vấn đề, sự kiện, chủ động thông tin, chiếm lĩnh thông tin để định hướng dư luận xã hội. Nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý để báo chí trực tiếp là kênh thông tin cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực sự là cầu nối giữa Đảng với dân; thể hiện rõ tính chiến đấu, là binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng lợi dụng báo chí, mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

PHẠM HẰNG

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Ngành Tuyên giáo đóng vai trò chủ công tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]