Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đảm bảo quyền được thông tin pháp luật của công dân

Ngày 26/8, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã ban hành công văn số 03/ CV-HĐPHPBGDPL về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện công văn số 2679/BTP-PBGDPL ngày 23/7/2020 của Bộ Tư pháp về việc phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 270/ KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND TP hà Nội về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2020 và kết luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 công tác PBGDPL của UBND thành phố. Nhằm bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới ban hành  tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 Luật: Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và 21 Nghị quyết.

Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã ban hành 10 Luật, sửa đổi, bổ sung một số điều luật.Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã ban hành 10 Luật, sửa đổi, bổ sung một số điều luật.

Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng: tham mưu Ban cán sự Đảng UBND thành phố phối hợp với các Ban Đảng của Thành ủy tham mưu cho Thành ủy ban hành văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 –CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành luật của cán bộ, Nhân dân.

Triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp với từng địa bàn bảo đảm thiết thực  các nội dung :

+ Kết luận số 69 –KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33 CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư và các văn bản pháp luật có liên quan, tập tủng thông tin, phổ biến về vị trí, vai trò trách nhiệm xã hội của luật sư và hành nghề luật sư tỏng tình hình hiện nay; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nàh nước và trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động luật sư, tăng cường giám sát cả cá cơ quan dân cử, Mặt trật tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân đối với tổ chức hoạt động của luật sư theo quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

+ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39- CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về công tác người khiết tật, gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật có liên quan, trọng tâm là Luật Người khuyết tật và Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật;

+ Tổ chức triển khai Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 8/1/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại bảo đảm triển khai kịp thời thống nhất và hiệu quả các quy định này

Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Tập trung tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trong tình hình mới theo Công văn số 01/CV-HĐPBPBGDPL ngày 4/8/2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố;  các quy định cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để kêu gọi đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng; chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do dịch Covid – 19; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, khai thác có hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến trên cổng/ trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị, địa phương, trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức triển khai vận hành Trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng PHPBGDPL thành phố; tiếp tục tham mưu UBND thành phố tổ chức Cuộc thi: “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham những trên địa  bàn thành phố Hà Nội”; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường cuộc thi http: // timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/ ( theo kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 6/4/2020 của UBND thành phố)… 

 HOÀNG ANH

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đảm bảo quyền được thông tin pháp luật của công dân tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]