Hội LHPN Việt Nam: Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Phát huy tiềm năng, thế mạnh, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ

Ngày 23/10, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội thảo Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về "Những vấn đề phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới".

 GS.TS. Phùng Hữu Phú -Nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ươngGS.TS. Phùng Hữu Phú - Nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo,

Đây là hội thảo đầu tiên do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức lấy ý kiến của các thành phần khác nhau, gồm: nhóm các chuyên gia, nữ trí thức, nữ doanh nhân và hội viên, phụ nữ.

Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: GS.TS. Phùng Hữu Phú - Nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Phước Lộc- Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

đồng chí Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội LHPN Việt NamĐồng chí Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Phát biểu khai mạc hội thảo đồng chí Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định: Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII, đặc biệt báo cáo chính trị là văn kiện thể hiện những quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân là tập hợp và phát huy trí tuệ, tâm huyết, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng, phát triển đất nước đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và 2045. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy tinh thần dân chủ, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm sâu sắc thêm truyền thống “ý Đảng hợp lòng Dân”.

Để chuẩn bị cho việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của các cấp Hội LHPN Việt Nam và hội viên phụ nữ, năm 2019,  Trung ương Hội LHPN Việt Nam thực hiện 1 đề tài nghiên cứu cấp bộ nhằm rà soát quan điểm của Đảng từ các nhiệm kỳ gần đây về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, đồng thời, phát hiện các vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới cần quan tâm định hướng giải quyết. Kết quả rà soát đã được Đảng đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam sử dụng để tham gia ý kiến trong các bước của quá trình xây dựng và lấy ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII, trong đó, một số đề xuất của Hội đã được tiếp thu, thể hiện trong dự thảo văn kiện, nhất là quan điểm về xây dựng lực lượng phụ nữ, cụ thể: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật tri thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Phát huy tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em”.

Tháng 2 năm 2020, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt trong các cấp Hội Phụ nữ nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp phụ nữ đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, đã và đang được các cấp Hội và hội viên, phụ nữ hưởng ứng rất tích cực gắn với sự kiện đại hội Đảng các cấp ở các địa phương.

Phụ nữ Việt Nam chiếm 50,2% dân số cả nước, với khoảng 71,24% phụ nữ tham gia lực lượng lao động cao hơn mức trung bình thế giới -lao động nữ đã và đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Việt Nam nằm trong nhóm các nước có chỉ số phát triển giới cao nhất thế giới. Quan điểm giải quyết các vấn đề liên quan đến các chỉ số này được nêu trong văn kiện thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới.Các vấn đề phát triển nói chung và vấn đề của phụ nữ nói riêng khi được quan tâm giải quyết căn bản sẽ phát huy được tối đa vai trò của phụ nữ trong quá trình tham gia xây dựng đất nước, góp phần đảm bảo phát triển bền vững, thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Hội LHPN Việt Nam sẽ là tổ chức đầu tiên tiến hành đại hội sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Điều này đặt ra các yêu cầu đối với quá trình xây dựng văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII bám sát đường lối, chủ trương của Đảng. Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có Hội LHPN Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”. Nội dung này không chỉ là giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nói chung, góp phần làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng mà còn là định hướng để hoàn thiện thể chế thực hiện quyền công dân theo Hiếp pháp 2013. Đây cũng chính là kim chỉ nam để Hội làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Xuất phát từ chức năng là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội mong muốn được lắng nghe, trao đổi, thảo luận, hiến kế trên tinh thần trách nhiệm, xây dựng của các chuyên gia, gợi mở những nội dung liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới được đề cập trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã thẳn thắng trao đổi, thảo luận các nội dung góp ý vào Văn kiện Đại hội XIIi của ĐảngCác đại biểu tham gia hội thảo đã thẳn thắng trao đổi, thảo luận các nội dung góp ý vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo Văn kiện

Hội thảo có 2 phiên làm việc. Phiên 1 về Những vấn đề về phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Phiên 2 về Thực hành dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS. Phùng Hữu Phú - Nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh: Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó giúp phụ nữ Việt Nam nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn vai trò, vị thế và quyền làm chủ của mình; là dịp để chị em phát huy dân chủ, trí tuệ, tính tích cực chính trị- xã hội, góp sức xây dựng Đảng, xây dựng Hội ngày càng trong sạch vững mạnh.

Theo đó, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII vừa xác định quyền làm chủ của phụ nữ với tư cách công dân, tư cách chủ thể chính trị như các lực lượng chính trị xã hội khác, vừa xác định quyền làm chủ cụ thể của phụ nữ với tư cách tập hợp giới rất đông đảo, ngày càng có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dự thảo báo cáo chính trị nêu các định hướng: Thứ nhất, Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện. Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đặc biệt là nhân lực nữ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triern bền vững đất nước. Thứ ba, thực hiện các chương trình phát triển cho phụ ữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Thứ tư, hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Thứ năm, phát huy tiền năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của tầng lớp phụ nữ. Thứ sáu, kiên quyết xử lý nghiêm minh theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Trong giai đoạn mới, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN Việt Nam cần hướng trọng tâm vào 6 định hướng này.

Tại hội thảo, trên cơ sở những định hướng nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị, chuyên gia trên các lĩnh vực liên quan đến phát huy dân chủ, công tác phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến đẻ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các văn kiện trình Đại hội, cụ thể: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới; Các nội dung chiến lược phát triển gia đình và hệ giá trị gia đình Việt Nam, về các vấn đề bảo đảm an toàn và bảo vệ quyền trẻ em… Đồng thời, các đại biểu cũng đã đề xuất một số nội dung góp ý về vấn đề trẻ em cần được lồng ghép trong xây dựng chủ trương, Nghị quyết, chính sách, pháp luật, trong đó cần bổ sung đánh giá “Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm đầu tư” (ban hành Luật trẻ em, các văn bản, chương trình đề án, giám sát của Quốc hội) vào phần đánh giá kết quả thực hiện về lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người…; vai trò trách nhiệm của gia đình trong bảo vệ trẻ em, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong xây dựng con người Việt Nam. Đề nghị mở rộng quy định về tuổi tham gia quy hoạch đề bạt, bổ nhiệm tạo điều kiện để có cơ hội thực hiện bình đẳng giới thực sự chứ không phải mang tính cơ cấu đơn thuần…

Đây là hội thảo đầu tiên trong số 04 hội thảo mà Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.Đây là hội thảo đầu tiên trong số 04 hội thảo mà Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, một số khuyến nghị về nội dung xây dựng chiến lược phát triển gia đình gia đình và giá trị gia đình Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng được các đại biểu nêu ra: Chiến lược phát triển gia đình giai đoạn 2021-2030 nên sớm được xây dựng để cùng nhịp với các chiến lược quan trọng khác như kinh tế, xã hội, bình đẳng giới. Một số văn bản pháp luật quan trọng như Chỉ thị 49, được xây dựng từ 2005, nên được rà soát và bổ sung những định hướng mới phù hợp với bối cảnh xã hội và những vấn đề đang nảy sinh. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 nên xây dựng nội hàm mới cho mục tiêu xây dựng gia đình. Trong giai đoạn mới, cụm từ no ấm nên được xem xét thay thế bằng cụm từ thịnh vượng, thể hiện khát vọng phát triển, đổi mới theo đúng tinh thần của các dự thảo văn kiện hiện nay, theo đó, hướng tới xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam thịnh vượng, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh...

Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trân trọng cám ơn những ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Đây sẽ là những cơ sở để Hội LHPN Việt Nam thu thập được nhiều nhất trí tuệ, các gợi ý, kiến giải của các vị chuyên gia, các tầng lớp phụ nữ về các lĩnh vực, để từ đó Hội sẽ tổng hợp, nghiên cứu và đóng góp có chất lượng vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đây là hội thảo đầu tiên trong số 04 hội thảo mà Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hội thảo thứ hai tổ chức vào ngày 26/10, có sự tham gia của các nữ doanh nhân với chủ đề "Kinh tế thị trường: Hội nhập quốc tế và tham gia vào các hiệp định thương mại quốc tế thế hệ mới". Hội thảo thứ ba lấy ý kiến của đại diện phụ nữ trí thức sẽ được tổ chức vào sáng ngày 2/11 với chủ đề "Giáo dục, đào tạo khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao". Hội thảo thứ tư tổ chức chiều ngày 2/11 trực tuyến với cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước với chủ đề "Nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ".

 Bài và ảnh: THANH THANH

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Phát huy tiềm năng, thế mạnh, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô