Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận không tiếng súng

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

HOÀNG LAN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" khẳng định: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 1

Trong lịch sử, Đảng ta đã lãnh đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc thì ngày nay, trên mặt trận tư tưởng, chúng ta càng cần phải phát huy sức mạnh toàn dân, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn với bảo vệ Tổ quốc.

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 2
Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 3

Nhìn lại lịch sử, từ khi mới vận động thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã xác định vấn đề cốt lõi nhất của một Đảng cách mạng là vấn đề nền tảng tư tưởng. Người khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”.

Theo TS Lê Đức Hoàng, Phó Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từ những năm 50, 60 của thế kỷ XX, trên thế giới đã nổi lên cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại chủ nghĩa Mác-Lênin cũng như phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên quyết, kiên trì đấu tranh để bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác- Lênin. Đảng kịp thời uốn nắn một số cán bộ, đảng viên có nhận thức và hành động chưa đúng với quan điểm của Đảng làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Nhờ kiên cường đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ được sự thống nhất vững chắc về tư tưởng, lý luận, đấu tranh quyết liệt với các phần tử phản động, cơ hội; đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 4
 Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) (Ảnh: TTXVN)

 

Những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã từng bước rơi vào khủng hoảng và sụp đổ mô hình, khiến cho học giả tư sản được dịp lên tiếng phê phán, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Tổng thống Nga V.Putin trong Thông điệp Liên bang năm 2005 gọi đó là “một chấn động chính trị khủng khiếp nhất thế kỷ XX”. Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu có nguyên nhân không làm tốt công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch những năm 90 của thế kỷ XX.

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 5

 

Theo TS Lê Đức Hoàng, Phó Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong bối cảnh đó, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sớm nhận thấy diễn biến không tốt của các Đảng Cộng sản và các nước xã hội chủ nghĩa nên chủ động phòng ngừa sự chống phá của các thế lực thù địch từ sớm, từ xa. Sự chủ động và quyết tâm của Đảng ta thể hiện rõ trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa VI khi đề ra những nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới, bảo đảm cho đổi mới đúng hướng, đúng mục tiêu và có hiệu quả. Trong Nghị quyết, Đảng ta nhấn mạnh: “Chủ nghĩa Mác - Lê nin luôn luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”. Sự khẳng định này cho thấy bản lĩnh và quyết tâm rất lớn của Đảng kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bất chấp mọi sự chống phá của các thế lực thù địch.

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 6
Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 7

 

Nghị quyết số 35-NQ/TW cũng khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 8
Tinh thần Nghị quyết số 35/NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng.

 

Cũng theo TS Lê Đức Hoàng, Phó Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải là công việc thường xuyên, liên tục vì nó liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ, lợi ích của quốc gia - dân tộc, xây dựng và bảo vệ hạnh phúc của Nhân dân.

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 9
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951) là một sự kiện lịch sử trọng đại đánh dấu bước trưởng thành mới về tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng. 

Nhìn lại lịch sử, trong điều kiện chưa giành được chính quyền cách mạng, chưa trở thành đảng cầm quyền, chủ yếu phải hoạt động bí mật, Đảng ta vẫn không ngừng củng cố sức mạnh, lãnh đạo Nhân dân thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; đồng thời, đẩy mạnh cuộc đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin không ngừng lan tỏa, ngày càng thấm sâu vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược những năm 1945-1954, các đảng viên đã tích cực đấu tranh chống tư tưởng phản động trong giai cấp địa chủ, tư sản và phần tử trong các đảng phái chính trị chống cộng.

Đến thời kỳ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975, Đảng ta không ngừng đấu tranh với tư tưởng sai lầm; chống chủ nghĩa xét lại, cơ hội, tờ-rốt-kit; chống tư tưởng bi quan, sợ hy sinh gian khó, sợ kháng chiến lâu dài; đấu tranh chống tư tưởng xuyên tạc, bôi đen, đòi xét lại những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 10
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (1982) đánh dấu một bước chuyển biến mới về sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đấu tranh "Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của Nhân dân".

 

Thời kỳ 1975-1985, Đảng ta thực hiện đấu tranh chống âm mưu của các thế lực thù địch phá hoại về tư tưởng, văn hóa; kiên quyết, chủ động đập tan âm mưu, thủ đoạn “chiến tranh tâm lý” của kẻ thù; đấu tranh với tư tưởng tiêu cực, hoang mang, hoài nghi về chế độ cộng sản và các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động kinh tế - xã hội; đấu tranh với tư tưởng bi quan, thất vọng trước tình hình khó khăn của đất nước trong bối cảnh bị đế quốc Mỹ bao vây, cấm vận và chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào khủng khoảng.

Thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng tích cực đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, chống biểu hiện chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cơ hội trỗi dậy những năm 1989-1991; đấu tranh chống lại sự phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, sự phủ nhận thành tựu của các nước xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, chiêu bài kêu gọi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ.

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 11
 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2021) tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 12

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 13
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương- Giảng viên chính khoa Xây dựng Đảng, trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Theo Th.s Nguyễn Thị Hương- Giảng viên chính khoa Xây dựng Đảng, trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Nước lấy dân làm gốc” có ý nghĩa xuyên suốt là làm cách mạng cũng vì Nhân dân và vì Nhân dân mà làm cách mạng triệt để. Muốn cách mạng thành công phải dựa vào nhân dân, muốn xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa cũng phải nhờ vào sự đồng lòng, ủng hộ từ nơi dân; muốn đất nước cường thịnh phải có sự tham gia, đóng góp của nhân dân”.

Thực tiễn lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta và thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cho thấy, Nhân dân có vai trò và sức mạnh vô cùng lớn. Vì thế hiện nay, khi các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, kết hợp với thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong các tổ chức Đảng, Nhà nước… chúng ta chỉ có thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước các thế lực thù địch, phản động khi biết dựa vào và phát huy sức mạnh vô địch của Nhân dân. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong hệ thống giải pháp được tiến hành đồng bộ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 14

Th.s Nguyễn Thị Hương phân tích, các tầng lớp Nhân dân chính là lực lượng đông đảo trong xã hội, là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó tạo nên sức mạnh của cả quốc gia, dân tộc trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả. 

Các tầng lớp Nhân dân có sức mạnh tổng hợp, thực hiện liên minh các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội chính là cơ sở nền tảng để kết nối giữa các cá nhân thành viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả về vật chất và tinh thần trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 15
 Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì đối thoại với đại biểu phụ nữ Thủ đô năm 2022. Đây là dịp phụ nữ Thủ đô phát huy vai trò trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Thành phố thêm vững mạnh

 

Theo Th.s Nguyễn Thị Hương, các tầng lớp Nhân dân là “tai mắt” của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Chỉ có người dân, những người luôn có mặt ở mọi nơi, mọi lúc và tiếp xúc với mọi đối tượng và sử dụng thường xuyên, đa dạng các phương tiện thông tin, truyền thông mới có thể dễ dàng phát hiện, nhận diện được đối tượng, nội dung, phương thức chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Nền tảng tư tưởng của Đảng là cơ sở lý luận khoa học để Đảng lãnh đạo đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân; đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ. Do đó, mỗi người dân sẽ là một pháo đài kiên cố để bảo vệ và ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 16
Phụ nữ Thủ đô tham gia bầu cử để bầu ra những đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

 

Để có thể phát huy sức mạnh vô địch của quần chúng nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Th.s Nguyễn Thị Hương cho rằng, chúng ta cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để giúp Nhân dân nhận thức và giác ngộ về mục đích cuối cùng của cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Nhân dân; đồng thời giúp nhân dân thấy rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng gắn liền với bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Bên cạnh đó, cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, trang bị cho Nhân dân những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời và chủ động thông tin, tuyên truyền về những vấn đề, vụ việc nhạy cảm để Nhân dân nắm vững quan điểm của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; đồng thời, thấy rõ sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, từ đó, định hướng dư luận, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Một yếu tố quan trọng không kém chính là phải  kiên quyết khắc phục những sai lầm và khuyết điểm để củng cố uy tín của Đảng và củng cố  niềm tin của Nhân dân vào Đảng, qua đó đánh bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch - ảnh 17
 

Tin cùng chuyên mục

Báo chí Hà Nội tích cực tuyên truyền về các hoạt động phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Báo chí Hà Nội tích cực tuyên truyền về các hoạt động phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

(PNTĐ) - Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; công tác quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Cùng với đó là tiếp tục tuyên truyền góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Đặc biệt, thời gian tới, tích cực tuyên truyền công tác chuẩn bị phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, công tác an sinh xã hội, chống cháy nổ, an toàn giao thông…
Cải cách kỷ luật, kỷ cương lĩnh vực giải quyết kiến nghị cử tri

Cải cách kỷ luật, kỷ cương lĩnh vực giải quyết kiến nghị cử tri

(PNTĐ) - Tại Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội, ngày 5/12, trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND TP Hà Nội năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 sẽ tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố; chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong cải cách kỷ luật, kỷ cương các lĩnh vực giải quyết kiến nghị cử tri và những vấn đề dân sinh, bức xúc.