Hội LHPN Hà Nội:

Tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 6/11, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại buổi tập huấnĐồng chí Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại buổi tập huấn

Các đồng chí Thường trực, Thường vụ, cán bộ phong trào Thành hội; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc tham dự tập huấn.

Các đồng chí Thường trực Thành hội đã trực tiếp quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp; hướng dẫn các văn bản chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, …

Các đại biểu tham gia buổi tập huấnCác đại biểu tham gia buổi tập huấn

Theo đó, Thực hiện Chỉ thị số 46 - CT/TW ngày 28 /7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông tri số 19- TT/TU về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố  lần thứ XVI, nhiệm kỷ 2021-2026. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 46 - CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 19- TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là cán bộ, hội viên phụ nữ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại buổi tập huấnĐồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại buổi tập huấn

Tiếp tục phố biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là Chương trình hành động số 21 - Ctr/ TU, ngày 15/10/2007 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 11  - NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 22- CT/TU, ngày 10/5/2018 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới

Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng kết quả hoạt động của Hội, những đóng góp tích cực của phụ nữ trong nhiệm kỳ qua, nêu rõ hạn chế yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp Hội cần bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền thành phố về công tác phụ nữ và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Về công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và phù hợp với quy định của bộ Luật Lao động hiện hành, những đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành phải đủ tuổi công tác từ 02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ ½ nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Hội ở mỗi cấp tại thời điểm bầu cử. Nhân sự ứng cử cơ quan lãnh đạo Hội các cấp đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đủ phẩm chất, năng lực, có uy tín, kinh nghiệm; có số lượng, cơ cấu hợp lý, thể hiện tính liên hiệp, tính đại diện; có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí tỉ lệ hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số (ở các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số). Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chính quyền các cấp. Phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN cấp trên trực tiếp trong dự kiến nhân sự giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức Hội; phân công cấp ủy viên có uy tín, đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công tác Hội, ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức Hội LHPN đồng cấp. Có chế độ, chính sách phù hợp với các đồng chí cán bộ Hội chủ chốt không đủ điều kiện tái cử. 

Đồng chí Lê Thị Thiên Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội hướng dẫn biên tập văn kiện trình đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã, huyện và đơn vị trực thuộc Hội LHPN Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026Đồng chí Lê Thị Thiên Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội hướng dẫn biên tập văn kiện trình đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã, huyện và đơn vị trực thuộc Hội LHPN Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian tiến hành Đại hội từ cấp cơ sở đến cấp thành phố được tiến hành trong năm 2021: Cấp cơ sở từ quý I/2021, hoàn thành trong quý II/2021; cấp huyện hoàn thành trong quý III/2021; cấp thành phố hoàn thành trong quý IV/2021

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội hướng dẫn công tác tuyên truyền chuẩn bị cho Đại hộiĐồng chí Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội hướng dẫn công tác tuyên truyền chuẩn bị cho Đại hội

Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm Đại hội phụ nữ quận, huyện nhằm rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội trên diện rộng. Theo đó, Đại hội điểm khối quận tại Hội LHPN quận Tây Hồ và khối huyện tại Hội LHPN huyện Đông Anh và thời gian vào tháng 4/2021. Sau Đại hội của 2 quân, huyện điểm, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức rút kinh nghiệm trước 2/5/2021. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII bắt đầu từ quý I/2021 đến hết quý I/2027.

Các đại biểu tham gia ý kiến những vấn đề xung quanh về công tác chuẩn bị đại hộiCác đại biểu tham gia ý kiến những vấn đề xung quanh về công tác chuẩn bị đại hội

Tại buổi tập huấn các đồng chí lãnh đạo cũng đã trực tiếp giải đáp các ý kiến, trao đổi của lãnh đạo Hội LHPN một số quận, huyện về công tác tổ chức hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, về công tác nhân sự, về việc tổ chức đại hội điểm…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh những yêu cầu để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, trong đó có nhiều nội dung mới từ việc chuẩn bị nhân sự đến việc soạn thảo văn kiện, công tác tuyên truyền, đòi hỏi sự tập trung cao, quyết tâm và đổi mới trong nhận thức, tư duy tổ chức đại hội.

Đồng chí Lê Kim Anh cũng nhấn mạnh và yêu cầu Hội LHPN các quận, huyện, thị xã quán triệt triển khai công tác chuẩn bị đại hội tới cơ sở, tập trung chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể, chi tiết; nghiên cứu kỹ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ để xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, từng bước trẻ hoá; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; phát động phong trào thi đua, mô hình hoạt động, cụ thể gắn với việc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026; làm tốt công tác tư tưởng nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp phụ nữ và nhân dân, nhất là tại các địa bàn có sự thay thế về đội ngũ cán bộ…

Các đại biểu tham dự nêu ý kiến về những công tác nhân sự,  về công tác chỉ đạo đại hội điểm, thời gian tổ chức... đã được lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội tiếp thu và giải đápCác đại biểu tham dự nêu ý kiến về công tác nhân sự, công tác chỉ đạo đại hội điểm, thời gian tổ chức... và được lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội tiếp thu và giải đáp.

Bài và ảnh: THANH THANH

Bạn đang đọc bài viết Tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô