Khẳng định vai trò,  thế mạnh của các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội thành phố với những việc làm hiệu quả, thực chất

Khẳng định vai trò, thế mạnh của các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội thành phố với những việc làm hiệu quả, thực chất

Quý III/2021, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 đạt được nhiều kết quả.