Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc

HOÀNG LAN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 29/3/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới” được thực hiện bởi Hội LHPN Hà Nội do thạc sĩ Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội làm chủ nhiệm đã được Hội đồng khoa học Khoa học và công nghệ cấp Thành phố nhất trí nghiệm thu, xếp loại xuất sắc với mức điểm 9,1.

Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc - ảnh 1
Đề tài nghiên cứu của Hội LHPN Hà Nội được đánh giá xếp loại xuất sắc, với mức điểm 9,1

Với mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng và những vấn đề đặt ra; đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, Đề tài được Hội LHPN Hà Nội thực hiện từ tháng 7/2022 đến tháng 3 năm 2024. Các sản phẩm của đề tài gồm 28 chuyên đề; Kỷ yếu 3 hội thảo khoa học; Báo cáo tổng thuật kết quả điều tra, khảo sát; 3 bài báo; 1 phóng sự tuyên truyền; 1 Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở; 1 Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở thành phố Hà Nội...

Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc - ảnh 2
Thạc sĩ Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả triển khai Đề tài trước Hội đồng

Tính mới của Đề tài được thể hiện trên các mặt lý luận và thực tiễn. Trong đó, về mặt lý luận, Đề tài đã góp phần vào việc bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở trong tổng thể đội ngũ cán bộ các cấp của Hội LHPN Việt Nam. Đề tài đã xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và khung năng lực của cán bộ Hội cơ sở. Đây là kết quả mới rất quan trọng bởi hiện nay trên địa bàn cả nước chưa có bộ tiêu chí chung và khung năng lực nào để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở.

Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc - ảnh 3
Các thành viên Hội đồng khoa học Khoa học và công nghệ cấp Thành phố phát biểu đánh giá Đề tài tại buổi nghiệm thu

Về thực tiễn, đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu về thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở thành phố Hà Nội, nhận diện những nhân tố ảnh hưởng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở thành phố đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Kết quả này có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng đối với Hội LHPN Thành phố trong tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Hội LHPN cấp huyện và cơ sở triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của địa phương; đồng thời giúp mỗi  cán bộ Hội cơ sở của thành phố tự soi, tự sửa, nỗ lực rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ các kết quả nghiên cứu của Đề tài, Hội LHPN Hà Nội đã đưa ra một số khuyến nghị, kiến nghị, đề xuất với Trung ương và thành phố trong việc quan tâm chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nói chung, cán bộ Hội cơ sở thành phố Hà Nội nói riêng; Khuyến nghị về khung năng lực cán bộ Hội phụ nữ cơ sở.

Bên cạnh đó, đề tài còn mang tính hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo đối với Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá cán bộ Hội cơ sở, đỡ tốn thời gian và chi phí nghiên cứu. Đề tài cũng hỗ trợ tích cực công tác tham mưu đề xuất chính sách của Hội LHPN TP. Cụ thể, qua nghiên cứu thực trạng chất lượng, những vấn đề đặt ra, Hội LHPN Hà Nội đã đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội TP 2024 với 02 lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT trong hoạt động của Chủ tịch Hội 579 xã, phường, thị trấn- dù theo phân cấp quản lý từ 2020, Thành Hội không được chủ trì các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng này.

Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc - ảnh 4
Buổi nghiệm thu Đề tài được thực hiện nghiêm túc, khách quan.

Cùng với đó, Đề tài cũng tạo cơ sở để Hội LHPN Hà Nội đề xuất chính sách đối với hoạt động của cơ sở Hội và chi hội trưởng tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND TP qui định chức danh, cơ cấu, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng, hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với MTTQ, các tổ chức CTXH xã, phường, thị trấn. Hiện nay, Hội LHPN Hà Nội đang tiếp tục đề xuất UBND TP quan tâm chỉ đạo hỗ trợ phương tiện làm việc cho cán bộ Hội xã, phường, thị trấn.

Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc - ảnh 5
Các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp từ Hội đồng khoa học Khoa học và công nghệ cấp Thành phố

Đối với hiệu quả xã hội, Đề tài góp phần thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, trong đó đề tài góp phần trực tiếp các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở TP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tuyên truyền về những ưu điểm, kết quả của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào phụ nữ Thủ đô, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đề tài cũng có giá trị trong nghiên cứu đổi mới công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ, BCH Hội LHPN Thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ cơ quan chuyên trách Hội LHPN Hà Nội và các thành viên của đề tài.

Đề tài nghiên cứu về đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hội LHPN Hà Nội được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc - ảnh 6
Các thành viên Hội đồng khoa học Khoa học và công nghệ cấp Thành phố đánh giá Đề tài nghiên cứu của Hội LHPN Hà Nội được thực hiện công phu, khoa học

Tại buổi nghiệm thu đề tài, Hội đồng khoa học Khoa học và công nghệ cấp Thành phố do PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng, đều nhất trí đánh giá Đề tài nghiên cứu của Hội LHPN Hà Nội được thực hiện công phu, khoa học, khối lượng sản phẩm phong phú; có tính sáng tạo, chất lượng tốt, tính ứng dụng vào thực tiễn cao. Sản phẩm từ kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở của Hà Nội, Học viện phụ nữ Việt Nam và các trường bồi dưỡng chính trị... Kết quả nghiên cứu của đề tài với các sản phẩm đạt được có giá trị khoa học, ý nghĩa, nhất là đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Những giọt nước mắt đậm ân tình

Những giọt nước mắt đậm ân tình

(PNTĐ) - Chiều ngày 13/4,  Hội LHPN quận Cầu Giấy tổ chức nghiệm thu công trình Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Mai Dịch. Xen lẫn những tiếng cười vui vì diện mạo mới của căn nhà là những giọt nước mắt xúc động, chan chứa tình cảm của lãnh đạo, người dân và các hội viên phụ nữ.
Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

(PNTĐ) - Phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hướng tới các hoạt động cơ sở, trong quý II/2024, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động; tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tập trung tổ chức, hoàn thành tốt việc thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.