“Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm với bản thân, gia đình, đất nước

THANH THANH
Chia sẻ

(PNTĐ) -Chiều ngày 28/11, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Thực trạng và Giải pháp" nhằm cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn để xác định giải pháp xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới đồng thời cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tham dự Hội thảo có:  Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam; TS Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; GS.TS Nguyễn Hữu Minh- Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam; ThS Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam, cùng đại diện Hội Phụ nữ Công an, Hội Phụ nữ Quân đội và Hội LHPN 63 tỉnh, thành tham dự trực tuyến tại các điểm cầu.

“Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” có tri thức, đạo đức, sức khỏe,  trách nhiệm với bản thân, gia đình, đất nước - ảnh 1
ThS Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ThS Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết: Hướng tới mục tiêu phát triển và tiến bộ xã hội, xây dựng, phát triển văn hóa, con người trở thành then chốt vì góp phần kiến tạo nền tảng tinh thần cho đất nước; tạo động lực, nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững đất nước và khẳng định tính ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa. Chính vì thế, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa hiện nay.

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam không nằm ngoài định hướng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện của Đảng: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức, trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, xã hội và Tổ quốc” “Từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam; xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại".

Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới tiếp tục xác định nhiệm vụ quan trọng mang tầm chiến lược “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng khẳng định quan điểm: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế...

"Là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế” đã được xác định trong chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035 và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Bước sang nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước nhằm cụ thể hóa nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII. Nội hàm của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới bám sát tiêu chí của con người Việt Nam được xác định trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế thừa các nội dung phong trào thi đua của Hội, hướng đến mục tiêu phát triển con người toàn diện, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam"- bà Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.

“Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” có tri thức, đạo đức, sức khỏe,  trách nhiệm với bản thân, gia đình, đất nước - ảnh 2
Các đại biểu tham gia hội thảo

Theo Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2020, chỉ số phát triển con người năm 2019 của Việt Nam là 0,704, xếp vị trí 117/189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong những năm gần đây, tỷ lệ nữ sinh viên đại học ở Việt Nam trội hơn so với nam sinh viên. Chỉ số phát triển giới của Việt Nam đạt được khá cao so với các nước trong khu vực, khoảng cách bất bình đẳng giới được thu hẹp đáng kể trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Điều này cho thấy tác động của các chính sách bảo đảm bình đẳng, công bằng đối với tiếp cận giáo dục. Lao động nữ ngày càng khẳng định vị thế trong sự nghiệp xây dựng quốc gia phồn thịnh, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, là nền tảng tiến tới bình đẳng giới, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam.

Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ cần tiếp tục quan tâm: Đói nghèo, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thay đổi chức năng gia đình; bạo lực trên cơ sở giới, ma túy, mại dâm, các vụ việc xâm hại, bạo lực với phụ nữ, trẻ em; sự gia tăng các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao,  tốc độ tăng mạnh của công nghiệp hóa, đô thị hóa, bất bình đẳng giới… Bối cảnh đó sẽ tác động mạnh mẽ đến đời sống, sự phát triển của phụ nữ. 

“Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” có tri thức, đạo đức, sức khỏe,  trách nhiệm với bản thân, gia đình, đất nước - ảnh 3
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam tham gia góp ý  tại hội thảo

Để thực hiện được các mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới, cần phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò rất quan trọng của phụ nữ. Việc làm phong phú thêm nội hàm của các tiêu chí về phẩm chất người phụ nữ Việt Nam đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ của thời đại, đồng thời khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của tất cả các lực lượng phụ nữ để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia nghiên cứu, nhà quản lý và của bản thân mỗi người phụ nữ.

Với các nội hàm của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới bước đầu được định hình là “có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước”, vẫn rất cần xác định cụ thể nội dung trong từng giai đoạn, phù hợp với sự đa dạng của các nhóm phụ nữ ngày nay, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể. Quá trình xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng thời đại mới phải gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại

Hội thảo tập trung 3 nhóm vấn đề:

(1) Những chiều cạnh quan trọng, cốt lõi phản ánh được đặc điểm người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Xác định những giá trị mới về chuẩn mực đạo đức trong xã hội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời gợi mở thêm các giá trị, tiêu chí đối với phụ nữ nói chung cũng như với từng nhóm đối tượng phụ nữ khác nhau nói riêng.

(2) Thực trạng và thách thức trong việc xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới từ bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội quốc tế và trong nước: Nhận diện các rào cản về thể chế, chính sách (giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm, khoa học, công nghệ, chăm sóc sức khỏe…) cũng như thiếu hụt về các dịch vụ xã hội hiện nay…

(3) Đề xuất, gợi ý các chính sách, giải pháp, sáng kiến về xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới phù hợp với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu của xã hội trong tình hình mới.

“Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” có tri thức, đạo đức, sức khỏe,  trách nhiệm với bản thân, gia đình, đất nước - ảnh 4
Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội tham gia ý kiến tại hội thảo 

Phát biểu tại hội thảo về  Đề xuất, gợi ý các chính sách, giải pháp, sáng kiến về xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới phù hợp với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu của xã hội trong tình hình mới, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đóng góp thêm về mặt khoa học cho một hội thảo rất lớn sẽ diễn ra vào ngày 29/11 về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kì mới.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội tham gia ý kiến về một số giải pháp thúc đẩy tiền năng sáng tạo của cán bộ Hội Phụ nữ góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Trong sự quan tâm chung về thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của phụ nữ của Đảng và của Nhà nước ta và Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Hà Nội đã nhấn mạnh nhiệm vụ này trong văn kiện và các cuộc thảo luận tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Phụ nữ TP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra vào tháng 11 năm 2021 vừa qua. Trong tiêu đề của Báo cáo Chính trị đã khẳng định mục tiêu phấn đấu xây dựng Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang - Thanh lịch”. Góp phần hướng tới mục tiêu này, Hội LHPN Hà Nội đã đăng ký, được phê duyệt và đang triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học mang tên “Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới”. Trong nội dung đề tài có đề cập đến các giải pháp thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ hội viên phụ nữ cơ sở. Đồng thời, Hội LHPN Hà Nội cũng đã có nhiều biện pháp nghiên cứu, tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học, Hội thảo thực tiễn để đánh giá thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Đánh giá về một số kết quả thúc đẩy tiềm năng sáng tạo cán bộ Hội Phụ nữ, Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Có thể tự hào để nói rằng với phụ nữ cả nước, Phụ nữ Hà Nội đã gương mẫu đi đầu trong nhiều mặt hoạt động, nhiều phong trào góp phần tích cực vào sự ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa của Thủ đô Hà  Nội. Hà Nội đã là địa phương đầu tiên trong cả nước có được 100% xã đạt nông thôn mới, trong đó có nhiều xã đã và đang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó là các kết quả bước đầu rất đáng khích lệ trong khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, trong thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), sản phẩm OCOP Hà Nội đứng đầu cả nước, trong các hoạt động tương thân tương ái vượt qua đại dịch Covid – 19, trong xây dựng con người Hà Nội văn minh, thanh lịch…

Trong mỗi hoạt động, mỗi chương trình, đề án là hàng chục, hàng trăm sáng kiến nở rộ, hàng chục mô hình đạt chất lượng hiệu quả cao. Chưa có con số thống kê song có thể khẳng định một tỷ lệ lớn cán bộ Hội các cấp cùng  hội viên phụ nữ đã là những chủ để và là một lực lượng chủ lực thực hiện hiệu quả các sáng kiến sáng tạo đó. Nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ mới, tuyến đường hoa, nông thôn xanh, sạch đẹp, gia đình văn hóa, các sản phẩm mặt hàng mới, các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, các hình thức kinh doanh thương mại điện tử, các hoạt động hòa giải, gắn kết tình làng nghĩa xóm, tình phường nghĩa phố… Đặc biệt là những hoạt động trong phòng chống dịch Covid -19… đều có khối óc và bàn tay phụ nữ. Điều làm nên những kết quả, những sự tích cực “khó vạn lần dân liệu cũng xong” chính là đội ngũ cán bộ phụ nữ các cấp.

Để có được từng bước vào cuộc thích ứng sáng tạo và hiệu quả của đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ các cấp trong các hoạt động, phong trào từ thực tế thành công và chưa thành công đồng thời soi chiếu với những yêu cầu, nhiệm vụ mới, tại hội thảo, Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy đã đưa ra một số giải pháp thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của cán bộ Hội Phụ nữ góp phần xây dựng, phát triển đất nước gồm có: Thứ nhất, đánh giá đúng, sắp xếp đúng cán bộ. Thứ hai, tăng cường động lực cho cán bộ. Thứ 3, bồi dưỡng, thông tin kịp thời, có trọng tâm cho cán bộ. Thứ 4, giải pháp liên kết hỗ trợ các nhóm phụ nữ trong xã hội. Thứ 5, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá rút kinh nghiệm những phong trào đã đề ra và những đóng góp của phụ nữ. Thứ 6, tăng cường hệ thống luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ bình đẳng giới, thúc đẩy tiềm năng sức sáng tạo của phụ nữ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày, đóng góp nhiều tham luận, ý kiến có giá trị về mặt lý luận cũng như thực tiễn để làm rõ các vấn đề mà phụ nữ phải đối mặt trong đời sống và xã hội. Với các nội dung như: "Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia trách nhiệm việc nhà", PGS.TS Nguyễn Đức Chiện, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam; "Ý thức trách nhiệm xã hội của nữ thanh niên Việt Nam hiện nay"- TS Nguyễn Anh Tuấn, Viện Nghiên cứu Thanh niên; " Những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế", TS. Vũ Thị Bích Ngọc, Khoa Xã hội học, Trường đại học Công đoàn, "Giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới", ThS. Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.... 

Tại hội thảo các đại biểu cũng nêu đề xuất, gợi ý các chính sách, giải pháp, sáng kiến về xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới với phù hợp với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu của xã hội trong tình hình mới. 

 Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Triển khai hiệu quả phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội

Triển khai hiệu quả phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội

(PNTĐ) - Ngày 30/5/2024, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; phong trào Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu-Sáng tạo-Đảm đang-Thanh lịch” và công tác thu hút, tập hợp phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Báo Phụ nữ Thủ đô trao mái ấm tình thương thứ 2 xây dựng năm 2024 cho phụ nữ khó khăn

Báo Phụ nữ Thủ đô trao mái ấm tình thương thứ 2 xây dựng năm 2024 cho phụ nữ khó khăn

(PNTĐ) - Ngày 29/5, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Hội LHPN Huyện Phú Xuyên tổ chức khánh thành bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn. Đây là mái ấm tình thương thứ 2 trong tổng số 40 mái ấm do Báo Phụ nữ Thủ đô và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao tặng cho phụ nữ nghèo trên địa bàn 30 quận, huyện của Hà Nội năm 2024.
Tìm hiểu kiến thức lịch sử, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và truyền thống Hội LHPN Việt Nam

Tìm hiểu kiến thức lịch sử, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và truyền thống Hội LHPN Việt Nam

(PNTĐ) - Ngày 29/5, Công đoàn Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về lịch sử, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và truyền thống của Hội LHPN Việt Nam, Công đoàn Việt Nam trong cán bộ công chức viên chức người lao động Hội LHPN TP Hà Nội năm 2024. 8 đội thi đến từ 8 tổ công đoàn trực thuộc Thành hội Phụ nữ Hà Nội tranh tài với hai phần thi tìm hiểu kiến thức và năng khiếu tại Hội thi.