Đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên trẻ hiện nay

Chia sẻ

(PNTĐ) - Nguy cơ hiện hữu làm phương hại đến vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời làm suy giảm đến niềm tin của quần chúng nhân dân chính là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã và đang xảy ra. Do đó, làm thế nào để đấu tranh với biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập và xây dưng đất nước vững bước tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Vai trò của thanh niên, đặc biệt là những Đảng viên trẻ vẫn luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, chăm lo. “Tính đến thời điểm 30/9/2020, toàn Đảng có 5.192.533 đảng viên; cơ cấu đảng viên chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ lệ đảng viên trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo ngày càng tăng”[1], như vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ đang có chiều hướng gia tăng trong những nhiệm kỳ gần đây, điều này cho thấy Đảng đã và đang thực hiện tăng cường trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên của mình, nhất là những đảng viên trẻ ngày nay đã ứng dụng phần lớn tiến bộ khoa học công nghệ vào việc nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong công tác, nhiệm vụ được giao.

Đánh giá Tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ đại hội XII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ đại hội XIII, Đảng ta nhận định: “Sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ và tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... còn diễn biến phức tạp”[2]. Bên cạnh đó, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Đảng cũng nhấn mạnh: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật”[3]

Đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên trẻ hiện nay - ảnh 1

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ,
góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ảnh: Vietnamplus

Như vậy, nguy cơ hiện hữu làm phương hại đến vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời làm suy giảm đến niềm tin của quần chúng nhân dân chính là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, điều này dễ dàng nhận thấy trong một loạt các vụ án tham nhũng gần đây, không chỉ xuất hiện những cán bộ lãnh đạo cấp cao, từng giữ những vị trí quan trọng xuất hiện hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa, mà ngay cả một số đảng viên trẻ đã bắt đầu có hiện tượng này. Đây là nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra và cần phải khắc phục trong giai đoạn tới để giữ vững vị thế, uy tín của Đảng trong lòng nhân dân.

Mặt khác, những biểu hiện như tuyệt đối hóa quyền cá nhân, coi nhẹ tập thể đã dần xuất hiện trong giới trẻ nói chung, trong một bộ phận đảng viên trẻ nói riêng. Bởi lẽ các thế hệ đã có khoảng cảnh, hơn nữa, giới trẻ ngày nay có cơ hội tiếp cận với thế giới bằng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhanh hơn những thế hệ trước, một mặt đó là yếu tố tích cực thúc đẩy sự kết nối nhưng đồng thời cũng tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến tư tưởng của đảng viên trẻ. Hơn nữa, các thế lực thù địch lại triệt để lợi dụng mảnh đất màu mỡ này mà ra sức truyền bá tư tưởng phương tây hẹp hòi, vị kỷ, xuyên tạc trực tiếp đường lối, chủ trương của Đảng, dẫn đến chuyển hóa tư tưởng của cán bộ, đảng viên, trong đó có một bộ phận Đảng viên trẻ.

Đáng nói, trong thực tiễn xuất hiện không ít trường hợp đảng viên trẻ suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống… trong các cuộc sinh hoạt chính trị không phát biểu, đóng góp ý kiến, nhưng sau cuộc họp lại hùa theo thế lực thù địch, phản động, thậm chí viết bài công kích lại nền tảng tư tưởng của Đảng. Thậm chí có trường hợp trực tiếp tuyên truyền, ca ngoại giá trị dân chủ tư sản, kích động, cổ vũ phân hó, chuyển hóa tư tưởng chính trị xã hội chủ nghĩa, tham gia vào việc tạo dựng ngọn cờ về nhân quyền ở trong nước.

Một số đối tượng nguyên là cán bộ, đảng viên do bất mãn, cơ hội bị khai trừ khỏi Đảng thì tìm các tác động vào tư tưởng của cán bộ, đảng viên trẻ như: những vấn đề về tham nhũng, lãng phí, các vụ việc khiếu kiện đông người, vấn đề môi trường, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo… để kích động hình thành tư tưởng chống đối, tìm cách xác lập các tổ chức xã hội dân sự, đòi đa nguyên, đa đảng ở nước ta.

Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên trẻ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta, chế độ ta. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ cả ở Trung ương và cơ sở. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Tổ quốc để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, tránh tình trạng thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài cuộc hoặc có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề mang tính quy luật trong xây dựng Đảng; một trong những nội dung quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Thời gian tới, để đấu tranh, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trẻ có hiệu quả cần phải sử dụng tổng hợp nhiều nội dung, giải pháp, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, Nâng cao nhận thức về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ. Để thực hiện tốt nội dung này, trước hết các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh chương trình, kế hoạch, đề án triển khai hiệu quả tinh thần, nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW, khóa XIII, mà trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị phải đạt được mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ. Việc giáo dục cần tập trung vào nâng cao trình độ nhận thức chính trị, năng lực toàn diện, bản lĩnh vững vàng cho cán bộ, đảng viên trước sự cám dỗ của cuộc sống vật chất tầm thường để họ không rơi vào tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Mặt khác, cần nâng nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ cách mạng và những thuận lợi, thách thức, khó khăn trong thời kỳ đổi mới cũng như quá trình hội nhập quốc tế. Cần làm cho những cán bộ, đảng viên trẻ nhận thức được âm mưu, thủ đoạn thâm độc mà thế lực thù địch đang tiến hành đối với họ trong giai đoạn hiện nay. Nhiệm vụ này phải thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp để mỗi  cán bộ, đảng viên nói chung, đảng viên trẻ nói riêng có sự thống nhất và nâng cao hơn nữa nhận thức đúng đắn, đầy đủ, toàn diện về vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Hai là, Mỗi cán bộ, đảng viên trẻ phải tích cực, chủ động rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống chăm lo xây dựng nhân tố con người cán bộ, đảng viên; tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bằng “diến biến hòa bình”. Nâng cao sức “đề kháng” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ trước sự tác động từ mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế, sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng. Trong thực tiễn, đã có không ít trường hợp cán bộ, đang viên ta thiếu bản lĩnh, không chịu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng dẫn tới sa ngã. Vì thế, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ trực tiếp đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Dù ở cư¬ơng vị công tác nào, mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải tự giác, tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, phong cách lãnh đạo; thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân, chống tham ô, tham nhũng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý, giáo dục của tổ chức với ý thức trách nhiệm tự giác, tự học, tự rèn của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ba là, tăng cường hoạt động tự phê bình và phê bình gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thực sự là tấm gương cho đảng viên trẻ noi theo. Đây là giải pháp cấp bách trong giai đoạn hiện nay khi một loạt cán bộ, thậm chí là cán bộ lãnh đạo cấp cao bị suy thoái, khai trừ ra khỏi Đảng, thậm chí bị truy tố hình sự. Việc nêu gương là vô cùng cần thiết, mỗi cán bộ lãnh đạo phải thực sự là tấm gương để cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trong đơn vị noi theo. Trong công việc, người cán bộ cấp ủy cũng phải chú trọng việc giải quyết hài hòa các mối quan hệ, đặc biệt là đối với đảng viên trẻ. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và sinh hoạt chi bộ định kỳ; đồng thời, phát hiện kịp thời để có những biện pháp phù hợp nhằm khắc phục các biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” khi nó còn ở dạng tiền đề, mầm mống, cá biệt. Trong quá trình tiến hành công việc chuyên môn, cũng như công tác đảng, cấp trên phải làm gương tự phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau; các đồng chí trong thường vụ, cấp ủy viên cấp trên gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, làm gương cho cấp dưới, ưu điểm thì phát huy, nhược điểm phải nhanh chóng tự sửa chữa. Thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, thực sự là công bộc tận tụy của Nhân dân.

Bốn là, Tăng cường công tác nắm tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ. Trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác đảng ở đơn vị. Cán bộ, lãnh đạo, quản lý thực hiện công tác quản lý, kèm cặp, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ   Thường xuyên rà soát, nắm tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, kịp thời biểu dương, nhân rộng những tấm gương đảng viên tốt, phê phán, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đẩy mạnh việc giám sát thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản và thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, tiền lương. Căn cứ vào công tác kiểm tra, giám sát để đưa ra nhận định, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ. Đưa kết quả này vào việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

Thành quả hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng ta đã chứng minh vị trí, vai trò của cán bộ, đảng viên rất to lớn. là những người trực tiếp thực thi và đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên nói chung phải thực sự gương mẫu, đi đầu, là tấm gương để quần chúng noi theo. Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ là yêu cầu cần thiết, từ đó xây dựng nền móng vững chắc để Đảng luôn có những cán bộ, đảng viên tậm tâm, tận lực hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đẻ xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vữn mạnh, thực sự “là đạo đức”,  “là văn minh”.

Đại úy, ThS Trình Quốc Hưng
Khoa LLCT & KHXHNV, Học viện An ninh nhân dân

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Vietjet tung ưu đãi 50% cho hạng vé Business và SkyBoss

Vietjet tung ưu đãi 50% cho hạng vé Business và SkyBoss

(PNTĐ) - Ưu đãi 50% (*) vé bay Business và SkyBoss là quà tặng mùa thu từ Vietjet dành cho các tín đồ mê xê dịch. Ưu đãi kéo dài suốt 1 tháng từ 25/9 - 25/10/2023, áp dụng cho các đường bay nội địa và quốc tế với thời gian bay linh hoạt đến hết tháng 02/2024. Khám phá trọn tiện tích đẳng cấp tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Brazin

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Brazin

(PNTĐ) - Nhân chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Khoá 78 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và Brazin đã thành công tốt đẹp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có bài trả lời phỏng vấn báo chí.
Cầu Giấy: Ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa kiểu mẫu“

Cầu Giấy: Ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa kiểu mẫu“

(PNTĐ) - Ngày 27/9, tại Cụm di tích đình An Hòa - chùa Báo Ân (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), Hội LHPN quận Cầu Giấy phối hợp với UBND phường Yên Hòa tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia xây dựng Khu di tích lịch sử văn hóa kiểu mẫu thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng” và trao quyết định ra mắt nhóm nòng cốt tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi thờ tự.
“Có sao” nếu vợ mình nhỉnh hơn chồng?

“Có sao” nếu vợ mình nhỉnh hơn chồng?

(PNTĐ) - Thời gian qua, diễn đàn “Vợ “nhỉnh” hơn chồng, có sao không?” trên Báo Phụ nữ Thủ đô đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả gửi đến hộp thư của Báo. Trái ngược với nhiều ý kiến ủng hộ vợ giỏi hơn chồng, một số độc giả lại phản đối, cho rằng hôn nhân sẽ không hạnh phúc khi vợ giỏi hơn chồng mà cả vợ lẫn chồng đều cần biết cách vun vén, sẻ chia.