Để đạt chỉ tiêu ở mức tối thiểu 30 giường bệnh/vạn dân, Hà Nội cần tối thiểu 27.000 giường

Chia sẻ

Chiều 5/10, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Chương trình số 08-CTr/TU) tổ chức hội nghị nghe báo cáo về triển khai các dự án đầu tư của thành phố giai đoạn 2021-2025.

Tại Hội nghị, Sở Y tế Hà Nội đề xuất thành lập 6 bệnh viện mới với quy mô 1.950 giường bệnh; nâng cấp, mở rộng các bệnh viện trực thuộc để tăng thêm dự kiến 2.760 giường bệnh; sáp nhập một số bệnh viện thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội về thành phố Hà Nội quản lý, dự kiến tăng 950 giường bệnh...

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, được sự quan tâm của thành phố, giai đoạn 2016-2020, ngành Y tế Hà Nội được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 16 dự án, đến nay, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 10 dự án với tổng kinh phí hơn 3.306 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn thành phố có 12 bệnh viện tư nhân được thành lập.

Đến cuối năm 2020, ngành Y tế Thủ đô đã đạt 27,1 giường bệnh/vạn dân, vượt chỉ tiêu thành phố giao (giao 26,5 giường bệnh/vạn dân). Các dự án chuyển tiếp đã khởi công và chưa khởi công giai đoạn 2016-2020 chuyển sang giai đoạn 2021-2025 là 6 dự án với tổng kinh phí hơn 3.040 tỷ đồng.

Theo chỉ tiêu trong Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, đến năm 2025, thành phố phấn đấu đạt 30-35 giường bệnh/vạn dân. Để đạt chỉ tiêu ở mức tối thiểu 30 giường bệnh/vạn dân, Hà Nội cần tối thiểu 27.000 giường. Do vậy, cần bổ sung tối thiểu là 4.204 giường bệnh.

Chủ tịch HĐND TP chủ trì hội nghịChủ tịch HĐND TP chủ trì hội nghị.

Sau khi rà soát, Sở Y tế dự kiến tăng giường bệnh từ các nguồn đầu tư công bằng nguồn ngân sách thành phố, sáp nhập một số bệnh viện của các bộ, ngành về Hà Nội theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TƯ, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Theo đó, Sở Y tế đề xuất thành lập 6 bệnh viện mới với quy mô 1.950 giường bệnh; nâng cấp, mở rộng các bệnh viện trực thuộc để tăng thêm dự kiến 2.760 giường bệnh; sáp nhập một số bệnh viện thuộc trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội về thành phố Hà Nội quản lý, dự kiến tăng 950 giường bệnh; số giường bệnh tăng thêm từ các bệnh viện ngoài công lập đóng trên địa bàn Hà Nội dự kiến 494 giường bệnh…

 HÀ LINH

Tin cùng chuyên mục