Mô hình chính quyền đô thị nhận được sự đồng thuận

VÂN NHI
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sở Nội vụ Hà Nội đánh giá, việc tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, tổ chức bộ máy chính quyền thành phố trong khu vực các quận, ban hành các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý góp phần từng bước nâng cao năng lực bộ máy, trình độ cán bộ các cấp và Thành phố xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh cải cách hành chính của Thủ đô.

Thay đổi qua gần một năm triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội trong cơ chế quản lý và sắp xếp đội ngũ công chức UBND cấp phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh, qua gần một năm triển khai thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại 9 phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây cho thấy, mô hình thí điểm chính quyền đô thị nhận được sự đồng thuận từ nhân dân, công chức các phường.

Mô hình chính quyền đô thị nhận được sự đồng thuận - ảnh 1
Thí điểm mô hình chính quyền đô thị mang lại hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh VGP

Sơn Tây đã thực hiện chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức thuộc UBND các phường thành công chức do UBND thị xã quản lý đối với 80 trường hợp; bổ nhiệm 9 Chủ tịch và 17 Phó Chủ tịch UBND; tổ chức tuyển dụng không qua thi tuyển vào công chức cấp xã đối với các trường hợp là cán bộ phường thuộc diện bố trí, sắp xếp khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị…

UBND các phường cũng đã ban hành Quy chế làm việc của UBND phường thực hiện từ tháng 7/2021, làm việc theo chế độ thủ trưởng, Chủ tịch UBND có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường theo Quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của pháp luật.

Những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và đội ngũ công chức UBND cấp phường theo mô hình chính quyền đô thị đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính năm 2021 tại 9 phường của thị xã đều đạt trên 98%.

Cũng theo thị xã Sơn Tây, mặc dù không tổ chức HĐND cấp phường nhưng quyền dân chủ và giám sát của người dân vẫn được bảo đảm bằng nhiều hình thức: Trên các phương tiện truyền thông, thông qua các cuộc họp tổ dân phố, giám sát của HĐND Thị xã, giám sát của Ủy ban MTTQ và cộng đồng dân cư...

Tuy nhiên, đối với địa bàn thị xã Sơn Tây với đặc thù vừa có phường, vừa có xã (9 phường; 6 xã) nên khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị còn gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí sắp xếp công chức từ chỗ thừa sang chỗ thiếu. Đặc biệt là khi bố trí công chức từ các xã lên phường phải thực hiện quy trình tiếp nhận vào công chức cần nhiều thời gian nên khó đáp ứng được ngay đối với các đơn vị đang thiếu cần bổ sung kịp thời công chức...

Tại quận Thanh Xuân, phòng Văn hóa Thông tin quận cho biết, việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân đã diễn ra thuận lợi, hiệu quả, được sự đồng thuận, tin tưởng của người dân vào những đổi mới trong hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

UBND quận đã thực hiện việc rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức phường để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí theo quy định, bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 11 phường. Thực hiện rà soát hiện trạng đội ngũ công chức làm chuyên môn ở các phường để phân công rõ trách nhiệm cho từng công chức một cách bài bản, thận trọng, đúng quy định của pháp luật.

Sau khi sắp xếp theo mô hình chính quyền đô thị, tổ chức bộ máy của UBND các phường tinh gọn, ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với mục tiêu khi thực hiện mô hình thí điểm chính quyền đô thị đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền, tạo động lực phát triển nhanh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước tại địa bàn; đảm bảo quyền lợi của công chức phường khi được chuyển đổi từ công chức phường thành công chức thuộc quận.

Đến thời điểm hiện nay, đã có 10/11 phường đã thực hiện việc ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.

Tại quận Thanh Xuân, phương thức hoạt động của UBND theo mô hình chính quyền đô thị thay đổi theo hướng tích cực góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Việc thực hiện chính quyền đô thị sẽ đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quận để đáp ứng các yêu cầu phát triển, tạo sự đồng thuận của người dân, cán bộ thực thi công vụ.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, Thành phố đã tổ chức thực hiện thí điểm thành công mô hình chính quyền đô thị theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.

Theo đánh giá, bước đầu việc tổ chức thực hiện thí điểm, tổ chức bộ máy chính quyền thành phố trong khu vực các quận đã gọn, nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn.

Nhờ đẩy mạnh phân quyền cho cơ quan, đơn vị qua mô hình chính quyền đô thị, cơ quan hành chính phường đã tích cực, chủ động điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách tại địa phương trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước nhưng vẫn bảo đảm quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân.

Đến nay, Hà Nội cũng hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Sở; các Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố để ban hành Quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bổ máy đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở; bảo đảm theo nguyên tắc đúng quy định, không bỏ sót nhiệm vụ, không trùng chéo chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, các đơn vị hoạt động hiệu quả, khả thi, không vượt quá số cơ quan, đơn vị trực thuộc quy định.

Thành phố đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về tinh giản biên chế (từ 10% trở lên). Cụ thể, giảm trên 1.400 biên chế công chức (tương đương tỉ lệ 15,6%); giảm trên 12.000 biên chế sự nghiệp (tương đương tỉ lệ 10%) so với năm 2015. Qua rà soát, kiện toàn, tinh giản biên chế đã góp phần thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Nhận diên âm mưu thành lập tổ chức "Xã hội dân sự" để chống phá Đảng, Nhà nước ta hiện nay

Nhận diên âm mưu thành lập tổ chức "Xã hội dân sự" để chống phá Đảng, Nhà nước ta hiện nay

(PNTĐ) - Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch không từ bỏ bất cứ một âm mưu, phương thức, thủ đoạn nào hòng biến mưu đồ thâm độc là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước ta với nhân dân trở thành sự thực. “Xã hội dân sự” (Civil Society) là một phương thức, thủ đoạn mới được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng trong thời gian gần đây. Trong bài viết này, tác giả phê phán việc lợi dụng thành lập “tổ chức xã hội dân sự” trá hình, bình phong cho âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam chứ không đánh đồng với các tổ chức xã hội dân sự tích cực, đích thực.
Đại diện Bộ Công Thương xin lỗi người dân và doanh nghiệp

Đại diện Bộ Công Thương xin lỗi người dân và doanh nghiệp

(PNTĐ) - Chiều 7/6, Bộ Công Thương tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về tình hình cung ứng điện. Thay mặt cho cơ quan quản lý nhà nước cũng như ngành điện, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) Trần Việt Hòa gửi lời xin lỗi đến người dân, doanh nghiệp; mong người dân, doanh nghiệp chia sẻ với khó khăn của ngành điện, cùng chung tay vượt qua giai đoạn căng thẳng cung ứng điện năm 2023.