Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công an Nhân dân hiện nay

Chia sẻ

(PNTĐ) - Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên được Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, quán triệt thực hiện. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt toàn bộ hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Là yêu cầu, yếu tố tiên quyết để bảo đảm lực lượng CAND luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân với một ý chí cách mạng kiên cường, đạo đức trong sáng, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thực tiễn của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cùng với bối cảnh thế giới, khu vực sôi động, nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, trước tình hình đó, Đại hội XIII của Đảng đã xác định “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Điều này cho thấy, Đảng ta luôn quan tâm sát sao đến việc nâng cao trình độ, năng lực tác chiến, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CAND, vì vậy, việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ CAND trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết.

Cụ thể hóa mục tiêu của Đại hội XIII về xây dựng lực lượng CAND, ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, cũng như công tác xây dựng lực lượng CAND trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức trong tình hình mới.

Cùng với việc ban hành Nghị quyết 12-NQ/TW, Đảng ủy Công an Trung ương cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời lựa chọn nội dung, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng sao cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời, quan tâm tạo điều kiện về công tác đảm bảo cho hoạt động nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân.

Chính vì thế mà trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhất là trong những năm gần đây, lực lượng Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, quên mình, sẵn sàng xả thân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lấy lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất để phấn đấu học tập, rèn luyện.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công an Nhân dân hiện nay - ảnh 1
Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần xây dựng lực lượng Công An nhân dân trong sạch, vững mạnh. Ảnh: Bộ Công an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm, đột phá của Đảng ủy CATW, Lãnh đạo Bộ Công an đã tạo những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự vững mạnh.

Đều này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là yếu tố có tính chất quyết định đến chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng CAND. Trong những năm qua, trật tự, kỷ cương của lực lượng CAND ngày càng được siết chặt, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả các mặt công tác được nâng lên.

Những chuyển biến trong nhận thức cũng như việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quy chế, quy trình công tác, tư thế, lễ tiết tác phong, nếp sống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ CAND thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động trau dồi tri thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, lực lượng CAND không ngừng được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đảm bảo cho lực lượng Công an nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong CAND những năm qua còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém như: Một số đơn vị, đặc biệt là lãnh đạo đơn vị chưa coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình; Việc quán triệt, tổ chức sinh hoạt chính trị chưa sâu rộng, thường xuyên, dẫn đén tình trạng có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Ngành; Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng chưa được đổi mới, chưa đi sâu phân tích, làm rõ những căn cứ lý luận gắn với thực tiễn chiến đấu của lực lượng CAND.

Tính chiến đấu, thuyết phục trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa cao, thiếu sắc bén trong hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Trong thực tiễn vẫn còn xuất hiện một bộ phận cán bộ, chiến sĩ thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật; có những biểu hiện quan liêu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, một số cán bộ tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó đoán định. Tình hình trong nước, cùng với những thời cơ, thuận lợi lớn, là những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với công cuộc đổi mới đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường làm hình thành chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng thực dụng, chỉ quan tâm đến lợi ích vật chất đơn thuần, tư tưởng cục bộ bản vị, coi nhẹ lợi ích cộng đồng, chỉ quan tâm lợi ích nhất thời, trước mắt, coi nhẹ lợi ích cơ bản, lâu dài đã có tác động đến một bộ phận trong lực lượng CAND.

Sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức, lối sống do tác động từ mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, của quá trình mở cửa, hội nhập giao lưu quốc tế và do không thường xuyên quan tâm tu dưỡng, rèn luyện của một số cán bộ, nhân dân, đang có chiều hướng gia tăng trong xã hội; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí có những diễn biến phức tạp đang và sẽ tiếp tục tác động không nhỏ đến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.

Các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị sử dụng nhiều thủ đoạn, chiêu bài khác nhau nhằm công kích nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; ráo riết thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, phá hoại sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Trong bối cảnh đó, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh trong tình hình mới là: “ Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”.

Công cuộc đổi mới đất nước, nhiệm vụ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang và sẽ đặt ra với những yêu cầu mới cao hơn.

Vì vậy, đòi hỏi phải quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, vững mạnh về chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đề ra

Trước yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, khó khăn của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới, cần quan tâm thực hiện thắng lơi một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường vai trò sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và lãnh đạo công an các cấp đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND cần quan tâm đến việc tổ chức quán triệt triển khai thực hiện trong thực tế công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Tăng cường hơn nữa công tác nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị

Hai là, Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng. Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, xây dựng công tác tuyên truyền miệng nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ, thường xuyên nắm kỹ diễn biến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, kịp thời thông báo tình hình, định hướng dư luận và quán triệt tinh thần tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Việc quan tâm đến nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Trong giai đoạn tiếp theo, cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và các phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, gắn với công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong CAND, tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo đảm chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ công an, nhất là đội ngũ cán bộ công an cấp cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

Bốn là, không ngừng nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là tính sắc bén, tính thuyết phục cao trong đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đấu tranh phòng, chống “phi chính trị hóa” công an nhân dân.

Năm là, tích cực đẩy mạnh hoạt động nhận diện, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Tăng cường tuyến, tin bài, tổ chức các lực lượng trực tiếp đấu tranh với các hoạt động xuyên tạc của thế lực thù địch, đặc biệt là hoạt động phá hoại tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ CAND. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đơn vị.

Sáu là, Xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh nội vụ, lễ tiết tác phong, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện suy giảm ý chí chiến dấu, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy trình, quy chế công tác, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng CAND.

Đại úy, ThS Trình Quốc Hưng
Khoa LLCT & KHXHNV, Học viện ANND

 


Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Vì

Hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Vì

(PNTĐ) -Là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua, huyện Ba Vì luôn chú trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố về công tác dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Bảo đảm an toàn cho trẻ em dịp Tết Trung thu

Bảo đảm an toàn cho trẻ em dịp Tết Trung thu

(PNTĐ) - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Đặng Hoa Nam vừa có công văn đề nghị sở lao động - thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức có liên quan bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2023.