Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

NGỌC MAI
Chia sẻ

(PNTĐ) -Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội và gần 2.500 đại biểu tại các điểm cầu. 

Tại điểm cầu thành phố Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban MTTQ các  quận, huyện.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát huy dân chủ ở cơ sở

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giám sát, phản biện xã hội trong tình hình mới, ngày 26/10/2022 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã Ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội…Các cấp ủy, tổ chức Đảng tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội.

 Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội - ảnh 1
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu TP Hà Nội

MTTQ Việt Nam định kỳ báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội cho Quốc hội, HDND cùng cấp thảo luận, có ý kiến để các tổ chức, cá nhân liên quan trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, một giải pháp căn bản để thực hiện hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Để triển khai nội dung này, hệ thống Mặt trận cần phối hợp với cơ quan truyền thông ở cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Công khai kết quả giám sát, phản biện xã hội trên các phương tiện truyền thông.

Tăng cường hoạt động phối hợp, hiệp thương, thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm. Nội dung giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giám sát, phản biện xã hội trong tình hình mới; phát huy nhiều hơn nữa vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội.  

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, nội dung tiếp theo mà Chỉ thị nhắc tới là phải quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của nhân dân; trách nhiệm trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát; cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; cơ chế để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử; chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân không hợp tác, gây khó khăn, cản trở hoạt động giám sát, phản biện xã hội hoặc lợi dụng quyền giám sát, phản biện xã hội để gây tổn hại cho tổ chức, cá nhân. Quy định kinh phí bảo đảm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội...

 Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội - ảnh 2
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu quán triệt nội dung của Chỉ thị

Để thực hiện nội dung chỉ đạo trên của ban Bí thư, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm: Bố trí biên chế, kinh phí cho công tác giám sát, phản biện xã hội ở tất cả các cấp, kể cả cấp xã và kinh phí cho Ban giám sát, đầu tư của cộng đồng; kinh phí cho hoạt động của Ban Tư vấn, cho chuyên gia tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội. MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp chủ động tham mưu cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo về công tác giám sát, phản biện xã hội; Quy chế về tiếp thu, phản hồi ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội; Rà soát các quy định về điều kiện bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn lực triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đề xuất, kiến nghị với chính quyền cùng cấp sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội, phát huy tinh thần nhiệt huyết, dấn thân vì cộng đồng

Nội dung chỉ đạo tiếp theo là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng: Chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

Tăng cường giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri và nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

 Để triển khai hiệu quả nội dung này cần tăng cường tổ chức giám sát chuyên đề trong phạm vi toàn quốc; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp lựa chọn nội dung giám sát phù hợp.

 Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội - ảnh 3
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có vị trí, vai trò quan trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc kiểm soát, giám sát quyền lực của Nhà nước đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chỉ thị 18-CT/TW là cơ sở chính trị vững chắc để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, trực tiếp là giám sát, phản biện xã hội nhằm đáp ứng kỳ vọng của Đảng và mong đợi của nhân dân…

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là một trong những giải pháp góp phần xây dựng các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước trong sạch, vững mạnh; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cao hơn nữa củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương cần chủ động tham mưu ban hành kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh/thành ủy để triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư. Cùng với đó, MTTQ các tỉnh, thành phố cần chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật từ đó đề xuất Ban Thường trực dự thảo, trình ra Đoàn Chủ tịch trao đổi, thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sửa đổi bổ sung, ban hành văn bản mới quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm đến việc củng cố, nâng cao chất lượng của lực lượng làm công tác giám sát phản biện xã hội. Cùng với việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn, ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ các cấp; ưu tiên việc thu hút đội ngũ chuyên gia, nhân sỹ trí thức, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn chuyên sâu trong từng lĩnh vực tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng, với việc có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, trong năm 2023, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị xã hội sẽ phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, triển khai toàn diện các nội dung, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám sát, phản biện xã hội ở địa phương, cơ sở.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Những nữ tân binh Hà Nội tình nguyện xin vào quân ngũ

Những nữ tân binh Hà Nội tình nguyện xin vào quân ngũ

(PNTĐ) -Sáng ngày 6/2, hòa chung không khí phấn khởi của cả nước trong ngày hội tòng quân, 30/30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023 với 3.500 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ. Trong số này có cả những nữ tân binh.
182 thanh niên huyện Mê Linh hăng hái lên đường nhập ngũ

182 thanh niên huyện Mê Linh hăng hái lên đường nhập ngũ

(PNTĐ) - Hòa chung không khí ngày hội giao nhận quân của cả nước, sáng nay (6/2/2023), tại quảng trường Trung tâm hành chính, huyện Mê Linh đã tổ chức trọng thể Lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn đưa 182 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.