Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quan tâm nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”

HẢI NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quan tâm nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 11 của Thành ủy; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về củng cố tổ chức Đảng yếu kém; tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Cùng với đó, cần tiếp tục triển khai tốt đề án nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, quy định rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp… quyết tâm thực hiện, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2024 và những năm tiếp theo .

Đó  là nội dung mà đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật cho biết: Năm 2023, với sự chủ động, quyết liệt, quyết tâm cao, Ban Tổ chức Thành ủy đã bám sát chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, quyết liệt, sâu sát, khoa học, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Nổi bật là ngành đã tham mưu hoàn thành 12/12 nội dung trình Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố theo chương trình công tác; tham mưu chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội ở cấp mình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra; phối hợp tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài và trong nước năm 2023; tổ chức tốt kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2023; quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp Đảng năm 2023 và chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nhà nước.

Tính riêng năm 2023, toàn thành phố đã thành lập được 109/69 tổ chức Đảng tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đạt 158%; kết nạp 852/453 đảng viên mới (đạt 188,1%). Trong đó, kết nạp mới được 13 chủ doanh nghiệp vào Đảng. Các tổ chức chính trị - xã hội được thành lập là 687/480 tổ chức với 46.148 /24.320 hội viên.

Tính đến 30/11/2023, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 10.479/9.810 đảng viên mới (đạt 106.82% so với kế hoạch năm), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, trong đó có 88 đảng viên là học sinh THPT.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quan tâm nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt” - ảnh 1
Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ban Tổ chức Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Cụ thể, đã tham mưu triển khai thực hiện 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Kết quả, đã có 50/50 đảng bộ trực thuộc triển khai với tổng số 443.812 đảng viên cài đặt và thường xuyên sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, đạt 93,3%. Tổ chức cài đặt, hướng dẫn sử dụng, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đối với 451.750 đảng viên của 50/50 đảng bộ trực thuộc Thành uỷ trên phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương những kết quả ngành Tổ chức Xây dựng Đảng thành phố đã triển khai trong năm 2023, qua đó đóng góp có hiệu quả vào thành tựu chung của thành phố. Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đơn vị sớm có biện pháp cụ thể nhằm điều chỉnh trong năm tới.

Nhấn mạnh 2024 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và chuẩn bị cho công tác đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, với vai trò là cơ quan tham mưu của Thành ủy và các cấp ủy Đảng về công tác xây dựng Đảng về tổ chức, công tác cán bộ, công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Thành ủy cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương và Thành ủy, ngành cần tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau sơ kết giữa nhiệm kỳ và kiểm điểm năm 2023 để có giải pháp phù hợp phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị ngành Tổ chức Xây dựng Đảng thành phố tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, quy chế, quy định, đề án của Trung ương, Thành ủy để sớm đưa vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố; đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU.

Cùng với đó, năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành là phối hợp tham mưu Thành ủy chỉ đạo, triển khai tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII… Đồng thời, tiếp tục chủ động tham mưu triển khai, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Nghị quyết của Thành ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết bố trí lại, điều động, luân chuyển, thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm, toàn ý vì công việc chung…

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quan tâm nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt” - ảnh 2
Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với triển khai ứng dụng, khai thác hiệu quả 6 phần mềm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quan tâm chính sách cán bộ…

Đặc biệt, ngành Tổ chức xây dựng Đảng quan tâm nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 11 của Thành ủy; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về củng cố tổ chức Đảng yếu kém; tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước… Cùng với đó, cần tiếp tục triển khai tốt đề án nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, quy định rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp… quyết tâm thực hiện, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2024 và những năm tiếp theo .

Tại hội nghị, 14 đồng chí được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng; 1 tập thể, 1 cá nhân được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng vinh dự nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hơn 430 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến máu tình nguyện

Hơn 430 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến máu tình nguyện

(PNTĐ) - Chỉ trong 1 buổi sáng ngày 23/2, đã có 416 đơn vị máu được cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến tặng, với thông điệp "Blouse trắng - Trái tim hồng". Đây thực sự là việc làm ý nghĩa khi ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 đang cận kề. Chương trình do Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức.
Huyện Đông Anh trao sổ tiết kiệm, động viên các tân binh có hoàn cảnh khó khăn

Huyện Đông Anh trao sổ tiết kiệm, động viên các tân binh có hoàn cảnh khó khăn

(PNTĐ) - Vừa qua, Huyện đoàn - Hội LHTN Huyện Đông Anh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Miza (Cụm Công nghiệp Nguyên Khê) tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà và trao sổ tiết kiệm “Vững bước tân binh” cho 3 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn tại Thị trấn Đông Anh và xã Việt Hùng, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000đ. Món quà ý nghĩa này nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của các tân binh và gia đình trước khi tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.