Những kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành ủy Hà Nội

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -Năm 2022, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đạt được nhiều kết quả.

Nổi bật là, Ban Tổ chức Thành ủy đã triển khai, hoàn thành 14/14 nhiệm vụ trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy (đạt 100% kế hoạch). Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu ban hành 1 nghị quyết, 1 chương trình, 1 đề tài, 10 đề án, 20 quy chế, quy định, 4 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Riêng trong năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu ban hành Đề án số 17-ĐA/TU ngày 12/9/2022 về rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 các chức danh cấp ủy, lãnh đạo Thành phố; Đề án số 20-ĐA/TUngày 24/10/2022 nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Thành phố trong giai đoạn mới; Quy định số 09 ngày 24/10/2022 một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ Thành phố; Đề án số 18-ĐA/TU ngày 29/9/2022 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính sách cán bộ đối với cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2022-2026; Đề án số 21-ĐA/TU ngày 25/10/2022 thí điểm đổi mới thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể Thành phố… Những kế hoạch, đề án tham mưu của Ban Tổ chức Thành ủy đã được các đảng bộ cụ thể hóa, triển khai vào thực tiễn.

Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy cũng tiếp tục tham mưu, thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, hoàn thành vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2022.

Trong đó, toàn Thành phố thành lập 99 tổ chức đảng (đạt 145,6%), kết nạp 894 đảng viên mới (đạt 197,4%); đã thành lập 884 tổ chức đoàn thể, với 59.364 đoàn viên, hội viên. 30/30 quận, huyện, thị ủy đã thành lập được đảng bộ khối doanh nghiệp.

Những kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành ủy Hà Nội - ảnh 1
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

 Cùng với đó, tiếp tục tham mưu đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Thành ủy về nội dung củng cố TCCSĐ theo kế hoạch năm 2022; tham mưu kiện toàn, duy trì tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành phố, tập trung chỉ đạo, đôn đốc xây dựng các đề án củng cố TCCSĐ. Năm 2022, Thành phố củng cố được 28/39 TCCSĐ (đạt 71,8%), còn 11 TCCSĐ (28,2%) cần tiếp tục củng cố. Ngoài ra, ban chỉ đạo cấp ủy cấp trên cơ sở cũng đã củng cố được 18/19 TCCSĐ (đạt 94,7%), còn 01 TCCSĐ (5,3%) cần tiếp tục củng cố. Đặc biệt, đã tham mưu tổ chức 2 đoàn khảo sát tại 8 đơn vị, phối hợp tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và 06 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Thành ủy.

 Đáng chú ý, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy đã tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đảm bảo bài bản, hiệu quả, chặt chẽ, đúng quy trình theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Số lượng và chất lượng cán bộ quy hoạch được nâng lên rõ rệt; quy hoạch ban thường vụ cấp ủy có 489 đồng chí, nữ 96 đồng chí (19,63%), cán bộ trẻ 42 đồng chí (8,59%); quy hoạch các chức danh chủ chốt có 875 đồng chí, nữ 123 đồng chí (14,06%), cán bộ trẻ 79 đồng chí (9,03%); cán bộ được quy hoạch đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng, đặc biệt đã tham mưu ban hành Kế hoạch, tổ chức thành công 1 Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030, cho 91 đồng chí; 3 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 706 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo Quy định số 164-QĐ/TW; 5 Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho 579 đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn; 1 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng cho 290 đồng chí.

Công tác đánh giá cán bộ dần đi vào nền nếp, thường xuyên và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Triển khai tốt công tác đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2021 theo Quyết định số 2898-QĐ/TU của Thành ủy; Tính đến 30/11/2022, toàn Thành phố có 177.379 tài khoản dùng trên phần mềm đánh giá; tỷ lệ đánh giá hằng tháng trên phần mềm đạt 95,68%; trong đó 13,58% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 85,18% Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1,23% Hoàn thành nhiệm vụ..

 Cũng trong năm qua, Ban Tổ chức Thành ủy đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Hoàn thành tốt việc tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Thành phố: “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” đạt xuất sắc. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã triển khai kế hoạch xây dựng 02 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Tác nghiệp quản lý đảng viên”.

 

 Năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành ủy sẽ tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện các đề án, nhiệm vụ về công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong Chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và của Ban Tổ chức Trung ương đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và của Thành ủy về: Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; Công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Công tác tổ chức bộ máy, biên chế; Tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, liên thông giữa các khâu của công tác cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng; Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về tổ chức xây dựng Đảng; phối hợp thực hiện kế hoạch khảo sát xây dựng Đề án, quy định trình Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng Ngành tổ chức xây dựng Đảng Thành phố trong sạch, vững mạnh...

Tin cùng chuyên mục

Công bố quyết định Lễ hội làng Chử Xá là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công bố quyết định Lễ hội làng Chử Xá là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(PNTĐ) - Sáng 7/2, UBND huyện Gia Lâm long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội làng Chử Xá, xã Văn Đức năm 2023 và công bố quyết định lễ hội làng Chử Xá là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm và đông đảo nhân dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.