Nói đi đôi với làm, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên trong học và làm theo Bác

Chia sẻ

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp trong Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thực hiện tốt phương châm nêu gương nói đi đôi với làm...

Chiều 24/4, tại Nghệ An, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghịĐồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu trong học và làm theo Bác

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức, thực hiện quán triệt nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, hằng năm tổ chức triển khai, quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ.

Trong quá trình thực hiện, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện những nội dung của Chỉ thị và đặc biệt thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo phương châm “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”. Đồng thời, xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong học tập và làm theo Bác.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy đảng đã tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”; đồng thời, các cấp ủy đảng phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương đã nghiêm túc triển khai xây dựng và ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với 5 nội dung nêu gương để xây dựng kế hoạch làm theo, đồng thời lấy hiệu quả việc thực hiện là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân. Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng vào các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Cũng trong suốt thời gian qua, xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịĐồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Trong thời gian tới, phát huy kết quả đạt được, trên cơ sở tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém, để thực hiện tốt Chỉ thị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện; hướng dẫn cán bộ, đảng viên xác định, đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao. Lấy việc đăng ký học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chuẩn thi đua hằng năm.

Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa 4 nội dung đột phá trong học tập, làm theo Bác gắn với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát chuyên đề theo chương trình hằng năm, trong đó cần tập trung phát hiện ra những nhân tố điển hình, nhất là những mô hình, giải pháp triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đem lại hiệu quả thiết thực, có sức ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đưa "Học và làm theo Bác" thành việc làm hàng ngày của cán bộ, đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã có nhiều cố gắng trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong 5 năm qua và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Đảng bộ Khối trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, với cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trên cơ sở đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã xác định, đồng thời Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là nơi có các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, vì vậy việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, có sức lan tỏa lớn đến các đảng bộ, chi bộ khác trong toàn quốc, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các tổ chức cơ sở Đảng và từng cán bộ, đảng viên. Đồng chí yêu cầu, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ mẫu mực, gương mẫu trong việc quán triệt, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, với cách làm phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao bằng khen cho các tập thểĐồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao bằng khen cho các tập thể

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là về công tác tổ chức và cán bộ; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Các cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm nêu gương nói đi đôi với làm; lấy đổi mới là phương thức tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao là cơ sở để đánh giá kết quả làm theo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu và nhấn mạnh Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tập trung nhanh chóng khắc phục những hạn chế tồn tại đã chỉ ra trong báo cáo. Đây là việc khó, đòi hỏi cần có sự quyết tâm cao, bắt đầu từ người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị cho đến từng đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như tuyên truyền, giáo dục cho đến đăng ký làm theo Bác, thi đua biểu dương nêu gương người tốt, việc tốt; đặc biệt là sự nêu gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Trong đó, việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người. Mỗi cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị không những phải thật sự là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác mà còn phải thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm hằng ngày của cán bộ, đảng viên. Đây là yêu cầu của Đảng và cũng là mong mỏi của nhân dân.

Đồng thời, các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện các mô hình chuẩn mực trong thực hiện Chỉ thị 05, nhất là tập trung xây dựng chuẩn mực của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ở cơ quan chiến lược như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Đó là “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”; thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế, văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thiết thực của việc thực hiện Chỉ thị. Đảng ủy Khối cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các Đảng ủy trực thuộc về kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, cách giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị toàn Đảng bộ cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm, coi trọng tính hiệu quả, thiết thực ngay từ khâu xây dựng văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện; công tác tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, cho đến việc lựa chọn, đăng ký, cam kết làm theo; tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị và các văn bản của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã khen thưởng 49 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021./.

(Theo dangcongsan.vn)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Brazin

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Brazin

(PNTĐ) - Nhân chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Khoá 78 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và Brazin đã thành công tốt đẹp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có bài trả lời phỏng vấn báo chí.
Người tiêu dùng đã ưu tiên dùng hàng Việt

Người tiêu dùng đã ưu tiên dùng hàng Việt

(PNTĐ) -Sáng 27/9, Đoàn kiểm tra số 1 Ban chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện CVĐ năm 2023 tại Sở Du lịch Hà Nội.