Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội:

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo”

Phạm Thị Nguyên Hạnh Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội
Chia sẻ

(PNTĐ) - Năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ; sự phối hợp chặt chẽ của Đảng Đoàn HĐND Thành phố, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, Đảng ủy Khối đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của Thành phố, nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, điều hành, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo” - ảnh 1
  Quang cảnh tọa đàm thực hiện Chỉ thị 24 do Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội tổ chức. 

Điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt theo phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” để thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, 34 nhiệm vụ cụ thể theo Chương trình số 11-CTr/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2023. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền.

Tiếp tục cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị bằng việc ban hành Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/2/2023 về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ” triển khai tới 586 chi bộ của 54 Đảng bộ và 10 chi bộ cơ sở, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Triển khai kịp thời Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”…

 Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tiếp tục tăng cường lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, đẩy mạnh dân vận chính quyền đi đôi với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước”. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, đã tổ chức tốt và có chất lượng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; đặc biệt là lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 với 3 lớp cho 670 đồng chí. Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Trong triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, Đảng ủy Khối được giao là đơn vị làm điểm. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức 2 lớp tập huấn cho gần 800 đồng chí của 64 tổ chức cơ sở đảng với 100% đảng viên cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đảm bảo tiến độ. 

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chú trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình số 07-CTr/ĐUK, ngày 22/01/2021 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025”; kịp thời quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn chú trọng lãnh đạo đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội từ cấp Khối đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô diễn ra trong trong năm 2023... 

Năm 2024, phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu
Phát huy truyền thống “Đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo” với sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác, các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định:

Thứ nhất, chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Quy định số 08-QĐ/TƯ ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tăng cường lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, đẩy mạnh dân vận chính quyền đi đôi với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng tới thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc, các quy chế phối hợp giải quyết các công việc, nêu cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương gắn với tiếp tục triển khai Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình số 06-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy, Kế hoạch số 38-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối. Tiếp tục nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, công tác quản lý đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kịp thời nắm chắc tình hình và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phức tạp của cơ sở.

Thứ tư, bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, cấp ủy các TCCS Đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2024. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đẩy nhanh triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực với cơ sở; phát huy mạnh mẽ vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cơ quan đơn vị với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. n

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cả nước chung tay để xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cả nước chung tay để xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025

(PNTĐ) - Sáng 13/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự Lễ phát động tại điểm cầu UBND TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn.
Đến năm 2035, Hà Nội sẽ hoàn thành 400km đường sắt

Đến năm 2035, Hà Nội sẽ hoàn thành 400km đường sắt

(PNTĐ) - Trong nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2035, Hà Nội sẽ hoàn thành 400km đường sắt, còn thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành hơn 200km.
Quan hệ Việt Nam và Brazil ngày càng phát triển tốt đẹp

Quan hệ Việt Nam và Brazil ngày càng phát triển tốt đẹp

(PNTĐ) - Trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Vieira đang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông qua ngoại trưởng Brazil chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam thời gian tới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Chủ tịch Đảng Lao động - Tổng thống Brazil Lula da Silva.