TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023


Kết quả tra cứu

Số báo danh Toán Văn Ngoại ngữ Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội
Vật lý Hóa học Sinh học Lịch sử­ Địa lý Giáo dục công dân
­


Phổ điểm các môn thi