Xuất bản sách “Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam”

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Cuốn sách “Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam” vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản và phát hành, góp phần làm rõ các chủ đề lớn về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Xuất bản sách “Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam” - ảnh 1
Bìa cuốn sách

Trên cơ sở những nội dung tổng hợp tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và phát triển văn hóa, khái lược quá trình Đảng lãnh đạo phát triển văn hóa trong chiều dài cách mạng Việt Nam, các bài nghiên cứu của các chuyên gia, những định hướng phát triển văn hóa của một số bộ, ngành, địa phương, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo đó, những bài viết trong cuốn sách thể hiện chủ trương, trí tuệ của Đảng, các tầng lớp trí thức, các nhà quản lý trong tổng kết việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ những chủ trương của Đảng, những định hướng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm Đại hội XIII của Đảng về văn hóa, con người Việt Nam, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại “Hội nghị Diên Hồng 2021” về văn hóa, cuốn sách “Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam” góp phần làm rõ các chủ đề lớn về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần, tập trung vào 6 chủ đề lớn:

Một là, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước…

Hai là, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị quốc gia - dân tộc…

Ba là, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…

Bốn là, phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, của người dân, các dân tộc, các vùng miền…

Năm là, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị thật sự là đạo đức, văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam…

Sáu là, xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Cuốn sách mang tới bạn đọc những quan điểm và tri thức về sự nghiệp phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Sách gồm 715 trang khổ 16X24cm, do nhóm tác giả Lê Mậu Lâm, Ngô Vương Anh (Báo Nhân Dân), Nguyễn Băng Nhi (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) biên soạn.

Đường lối văn hóa là vấn đề rộng, có mối quan hệ mật thiết với các lĩnh vực của đời sống xã hội, diễn tiến sinh động cùng sự phát triển của đất nước, luôn cần sự nghiên cứu, đúc kết để bổ sung, hoàn thiện. Nhiều nhận định, giải pháp, kiến nghị nêu trong cuốn sách có giá trị tham khảo tốt, nhưng vẫn cần tiếp tục được trao đổi, nghiên cứu thêm.

Để góp phần vào sự nghiệp chung, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, tiếp tục tiếp thu, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tiến bộ phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Bữa tiệc đa sắc cho “mọt phim” mùa hè 2023

Bữa tiệc đa sắc cho “mọt phim” mùa hè 2023

(PNTĐ) - Mùa hè 2023, điện ảnh tiếp tục có sự trở lại mạnh mẽ với hàng loạt bom tấn đủ thể loại từ robot, siêu anh hùng, thương hiệu phim đua xe hay hoạt hình đình đám. Màn ảnh nhỏ cũng có nhiều “món” mới, hứa hẹn sẽ đáp ứng mọi tín đồ đam mê phim ảnh.