7 mục tiêu tổng quát trong đầu tư xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 3/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và cơ quan thẩm tra báo cáo về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035.

Đề xuất chi hơn 256.000 tỷ đồng cho chương trình phát triển văn hóa 

Trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, chương trình nhằm cụ thể hoá định hướng “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

7 mục tiêu tổng quát trong đầu tư xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng 
 

Chương trình có 7 mục tiêu tổng quát: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng, hoàn thiện, chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam; nâng cao đời sống tinh thần, khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả cho phát triển văn hóa; xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ, chuyên gia đầu ngành, lực lượng người lao động chuyên nghiệp, chất lượng cao; phát huy tính đại chúng, tính khoa học, tính dân tộc của văn hóa thông qua đổi mới sáng tạo; nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Trên cơ sở đánh giá tổng kết việc thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai, để đảm bảo tiến độ của các nội dung công việc ngay sau khi Chương trình được phê duyệt, Chính phủ kính đề nghị Quốc hội cho phép Chương trình thực hiện thời gian là 2025-2035.

7 mục tiêu tổng quát trong đầu tư xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá - ảnh 2
Quang cảnh kỳ họp

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình là hơn 256.000 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn.

Theo đó, tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2025-2030 dự kiến là 122.250 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp được bố trí tối thiểu khoảng 77.000 tỷ đồng (chiếm 63%), gồm vốn đầu tư phát triển là 50.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 27.000 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương khoảng 30.250 tỷ đồng (24,6%) gồm vốn đầu tư phát triển là 18.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 12.250 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp khác dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng. Dự kiến tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2031-2035 là 134.000 tỷ đồng. 

Thời gian thực hiện Chương trình trong 11 năm, từ năm 2025 đến năm 2035, chia làm các giai đoạn cụ thể. Năm 2025 sẽ thực hiện các hoạt động xây dựng cơ chế chính sách, hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, hệ thống giám sát, đánh giá; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình; chuẩn bị đầu tư các nhiệm vụ và các nội dung quản lý khác.

Giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua; triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đến 2030. Giai đoạn 2031-2035, tiếp tục phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam; triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra đến 2035.

7 mục tiêu tổng quát trong đầu tư xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá - ảnh 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỳ họp

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể, với nhiều mục tiêu đáng chú ý. Theo đó, đến năm 2030 sẽ hoàn thành 100% việc xây dựng và ban hành các bộ quy tắc ứng xử, phù hợp với đặc điểm địa phương và nguyên tắc bình đẳng giới về môi trường văn hóa. 

100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ ba loại hình thiết chế văn hóa, 80% các đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hóa-Thể thao đạt chuẩn. 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 được thiết kế gồm 10 nội dung thành phần, 153 chỉ tiêu chi tiết, 42 nhiệm vụ cụ thể, 186 hoạt động chi tiết.

Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình phát triển văn hóa dự kiến là hơn 256.000 tỷ đồng; trong đó giai đoạn 2025-2030 là 122.250 tỷ đồng, giai đoạn 2031-2035 là 134.000 tỷ đồng.

Ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo. Hàng năm có từ 10-15 công trình nghiên cứu lý luận phê bình văn hóa, nghệ thuật chất lượng được công bố. 80% công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sỹ thuộc các đơn vị nghệ thuật công lập được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn

Đến năm 2035, chương trình đề ra một số mục tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu 90% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, bình đẳng giới, hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã. 100% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 80% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo…

Không bỏ sót đối tượng và tránh trùng lặp

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết đầu tư Chương trình như Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình của Chính phủ. Trong đó, việc đầu tư Chương trình ở thời điểm hiện nay sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu bức thiết về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

7 mục tiêu tổng quát trong đầu tư xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá - ảnh 4
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh 

Tuy nhiên, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị rà soát các đối tượng thụ hưởng của Chương trình theo hướng khái quát hơn nhưng không bỏ sót đối tượng và tránh trùng lặp. Rà soát cơ sở pháp lý của các đối tượng thụ hưởng để quản lý chặt chẽ nguồn lực đầu tư.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cũng cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tổng mức đầu tư và cho rằng việc Chính phủ thống nhất đề xuất bố trí nguồn lực lớn để thực hiện Chương trình đã cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa.

Liên quan ý kiến cho rằng tổng số vốn dự kiến dành cho Chương trình là khá lớn, cao hơn so với các Chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang thực hiện, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị Chính phủ làm rõ căn cứ để xác định tổng mức vốn của Chương trình.

7 mục tiêu tổng quát trong đầu tư xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá - ảnh 5
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Với mức bố trí vốn ngân sách trung ương cho Chương trình, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cơ bản nhất trí. Hội đồng thẩm định quốc gia xác nhận đây là mức có thể chấp nhận được, nằm trong khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Về bố trí ngân sách địa phương, có nhiều ý kiến cho rằng, tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương chiếm 24,6% là cao, khó thực hiện, nhất là đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Do đó, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị làm rõ hơn căn cứ xác định tỷ lệ vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương; làm rõ hơn cơ sở xác định cơ cấu vốn đối ứng từ ngân sách địa phương. Đồng thời, đánh giá sát hơn khả năng huy động nguồn vốn ngân sách địa phương và tính toán đề xuất mức bố trí ngân vốn sách địa phương phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.

Đối với nguồn huy động hợp pháp khác, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cũng đề nghị làm rõ căn cứ và tính khả thi của việc xác định tổng nguồn vốn huy động hợp pháp thực hiện Chương trình. Đồng thời, xác định rõ các nhiệm vụ, dự án có khả năng sử dụng nguồn lực xã hội hóa, đồng thời, nghiên cứu quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích của Nhà nước đối với khu vực tư nhân, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

 

Tin cùng chuyên mục

Cử tri Hoài Đức kiến nghị mở rộng vỉa hè đường gom đại lộ Thăng Long

Cử tri Hoài Đức kiến nghị mở rộng vỉa hè đường gom đại lộ Thăng Long

(PNTĐ) - Chiều 12/6, tại UBND huyện Hoài Đức, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội gồm: Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội; Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội - Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 24 đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Những điểm mới của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược

Những điểm mới của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược

(PNTĐ) - Luật Dược được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 06/4/2016, thay thế cho Luật Dược năm 2005, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về dược tại Việt Nam, cơ bản phù hợp với sự phát triển của ngành dược trong xu thế hội nhập quốc tế.
Nhiều kiến nghị của cử tri quận Tây Hồ được giải đáp  ​

Nhiều kiến nghị của cử tri quận Tây Hồ được giải đáp ​

(PNTĐ) -Tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 17, HĐND Thành phố khóa XVI có 11 ý kiến của cử tri quận Tây Hồ kiến nghị về các nội dung: Đẩy nhanh tiến độ ổn định tổ chức bộ máy từ tổ dân phố trở lên; xem xét tính hiệu quả của mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; sớm bổ sung các địa điểm để xây dựng trường học, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô.
Ký Hợp đồng cung ứng thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản

Ký Hợp đồng cung ứng thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản

(PNTĐ) - Ngày 12/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan đã chứng kiến Lễ ký thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka Takeshima Tenmi về việc cung ứng thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản.