Chủ đề Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội: Không chỉ cho nhiệm kỳ Đại hội, mà còn mang tầm nhìn dài hạn

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 2/5, tại Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trình bày Tờ trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố "Chủ đề và Phương châm Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố” và “Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố".

Trình bày Tờ trình xin ý kiến đối với "Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố", Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Báo cáo chính trị được xây dựng dựa trên các căn cứ quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị chính thức của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước 10 năm 2021-2030; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị có liên quan đến Hà Nội… Một số tiêu chuẩn, tiêu chí của các tổ chức quốc tế liên quan đến các lĩnh vực phát triển của Thủ đô.

Chủ đề Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội: Không chỉ cho nhiệm kỳ Đại hội, mà còn mang tầm nhìn dài hạn - ảnh 1
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày Tờ trình tại hội nghị. Ảnh : Viết Thành

Nội dung Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, ngắn gọn, đúng, trúng vấn đề, bám sát nội dung Kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện; đặc biệt, rút kinh nghiệm từ việc triển khai xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020; tạo tiền đề, cơ sở quan trọng cho việc xây dựng Đề cương chi tiết và dự thảo Báo cáo chính trị.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, ngày 7/3, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố đã họp phiên thứ nhất. Sau khi tiếp thu ý kiến Ban Biên tập và thành viên Tiểu ban Văn kiện đối với dự thảo Đề cương tổng quát, Tiểu ban Văn kiện đã trình xin ý kiến hội nghị Thường trực Thành ủy và tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề cương tổng quát để trình Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp đó, Ban Thường vụ Thành ủy trình xin ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XVII theo Kế hoạch, chương trình công tác năm.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng cho biết, bố cục Đề cương tổng quát gồm 2 phần lớn: Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố (2020 - 2025); phần thứ hai: Mục tiêu tổng quát; những chỉ tiêu chính, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phát và những giải pháp trọng tâm của Thủ đô giai đoạn 5 năm 2025-2030, định hướng đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Trong đó, phần thứ nhất của Báo cáo sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và bài học kinh nghiệm rút ra.

Phần thứ 2 sẽ dự báo tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và Thủ đô trong tình hình mới; nêu mục tiêu tổng quát; những chỉ tiêu chính, nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá của Thủ đô trong giai đoạn 5 năm 2025 - 2030, định hướng đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; đồng thời chỉ rõ những giải pháp trọng tâm của Thủ đô trong giai đoạn 5 năm 2025 - 2030 (dự kiến bao gồm 14 nhóm giải pháp trọng tâm trên 14 lĩnh vực quan trọng của Thành phố).

Về nội dung Tờ trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về Chủ đề và Phương châm Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Chủ đề và Phương châm Đại hội được xây dựng dựa trên những căn cứ pháp lý và chính trị quan trọng, gồm: Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)…

Chủ đề và phương châm của Đại hội cũng khắc ghi sự quan tâm, tình cảm đặc biệt và quán triệt sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội, nhất là trong những lời phát biểu, những bài nói chuyện tại các kỳ Hội nghị Đảng bộ Hà Nội, các Đại hội đại biểu Nhân dân Hà Nội, như: "Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta", nên “Thủ đô ta” phải phấn đấu để “thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”; trách nhiệm vị trí "đầu tàu", vai trò "gương mẫu" của Thủ đô với cả nước…

Đặc biệt, phương châm và chủ đề của Đại hội cũng bám sát tinh thần nội dung các cuốn sách, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; tại buổi gặp mặt, thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, trong đó nhấn mạnh việc phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô trong xu thế phát triển chung của đất nước; khơi dậy ý chí vươn lên xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; nêu cao hơn nữa lòng tự hào, tự trọng, ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo… để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng cho biết, chủ đề và phương châm của Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố cũng được xây dựng căn cứ vào các định hướng lớn của Trung ương, Chính phủ trên các lĩnh vực, ngành trọng yếu, mũi nhọn tập trung cho phát triển đất nước; kế thừa chủ đề Đại hội XVI; chủ đề Đại hội XVII.

Chủ đề Đại hội XVIII cũng kế thừa nhiệm vụ và mục tiêu phát triển quan trọng nhất của Thủ đô không chỉ cho nhiệm kỳ Đại hội, mà còn mang tầm nhìn dài hạn (đến giữa thế kỷ XXI). Cách xây dựng chủ đề bảo đảm nêu được những thành tố cơ bản: Sự lãnh đạo của Đảng; sức mạnh của nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc; có tính thời đại; có tính đại chúng; mang đặc trưng Thủ đô; bảo đảm tính mới trong tư duy, tầm nhìn, định hướng phát triển và mục tiêu xây dựng Thủ đô; phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong đó, những vấn đề trọng tâm, đặc trưng cần đề cập là: Gương mẫu; đoàn kết; vững mạnh toàn diện; sức mạnh đại đoàn kết; tính thời đại; văn hóa, con người Hà Nội; thích ứng, linh hoạt; đổi mới sáng tạo; nhanh, bền vững; văn hiến, văn minh, hiện đại; hạnh phúc; xanh, thông minh; ý chí, khát vọng; tình yêu Hà Nội…

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trong tháng 3/2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ kế hoạch xây dựng dự thảo chủ đề và phương châm Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đề xuất 3 phương án chủ đề; 3 phương án phương châm. Tại Phiên họp thứ nhất vừa diễn ra đầu tháng 4 vừa qua, các ý kiến cơ bản đồng ý với dự thảo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, đề nghị tiếp tục gửi lấy ý kiến các Tổ Biên tập.

Ban Thường vụ Thành ủy bước đầu đề xuất 4 phương án chủ đề và 3 phương án về phương châm Đại hội XVIII, trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện trong quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng iHanoi với mã QR

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng iHanoi với mã QR

(PNTĐ) - Ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi được ra mắt với mục tiêu kết nối người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền thành phố. Để hỗ trợ người dân thuận tiện sử dụng, Sở TTTT Hà Nội đã hướng dẫn cài đặt ứng dụng với các bước đơn giản.
Dự kiến xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội

Dự kiến xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội

(PNTĐ) - Trong 5 ngày từ 12-16/7, Lễ hội Sen Hà Nội 2024 sẽ chính thức diễn ra tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) với nhiều hoạt động đặc sắc. Sự kiện nhằm quảng bá, tôn vinh những nét đẹp, giá trị văn hoá của Thăng Long Hà Nội, của vùng đất Tây Hồ, của “Sen” - loài hoa tượng trưng cho khí phách, bản sắc tâm hồn Việt.