m

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới

NGỌC MAI
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chiều ngày 29/11, Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” tiếp tục phiên thảo luận thứ 2 - “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới”.

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới - ảnh 1
Các đồng chí chủ trì và chỉ đạo phiên thảo luận

 

          Tại phiên thảo luận, các nhà khoa học, các lãnh đạo và quản lý đã trao đổi về những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay; kinh nghiệm, bài học của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban, bộ, ngành, địa phương sau 1 năm triển khai thực hiện các chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa khẳng định: Hệ giá trị văn hóa có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mà Đảng ta đã đề ra. Còn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, hệ giá trị văn hóa Việt Nam được thể hiện ở “Giá trị dân tộc” được phản ánh qua cả nội dung và hình thức của nền văn hóa, thể hiện sự phong phú, độc đáo, sức sống của văn hóa dân tộc.

Về vấn đề xây dựng hệ giá trị quốc gia trong thời kỳ mới, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, có thể hiểu giá trị quốc gia là tất cả những gì mang lại ý nghĩa nhất định cho quốc gia, trở thành mục tiêu, chỗ dựa tinh thần để con người trong quốc gia và cả quốc gia khao khát, hướng tới và hành động theo.  Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng cũng đề xuất một số giải pháp xây dựng được hệ giá trị quốc gia: Xác định rõ nội hàm của hệ giá trị quốc gia, bổ sung thành tố “hạnh phúc” vào hệ giá trị quốc gia thành “Dân giàu, hạnh phúc, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; dựa vào nhân dân xây dựng hệ giá trị quốc gia gắn với xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người và hệ giá trị gia đình...

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới - ảnh 2
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tổng kết hội thảo.

Phát biểu tổng kết tại Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Hội thảo quốc gia này có ý nghĩa quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra về “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”; ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 24/11/2021 tại Hà Nội. Kết quả của Hội thảo sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để Đảng và Nhà nước ban hành quyết sách tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nhằm mục tiêu xây dựng đất nước ta phát triển bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra việc tổ chức nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện các hệ giá trị , trong thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu cấp thiết cũng như lâu dài của quá trình phát triển đất nước. Từ kết quả cuộc Hội thảo, đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan nghiên cứu lý luận, các phương tiện truyền thông đại chúng, các cơ quan, đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ thuật… cần quán triệt sâu sắc và toàn diện hơn nữa những nội dung về xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo phát biểu định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới - ảnh 3
Các đại biểu thảo luận bàn tròn

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng kiến nghị một số giải pháp trong việc xây dựng “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”:  các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan nghiên cứu lý luận, các phương tiện truyền thông đại chúng… cần quán triệt sâu sắc và toàn diện hơn nữa những nội dung về xây dựng 4 hệ giá trị nêu trên trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Trên cơ sở định hướng các hệ giá trị này, các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp từ Trung ương tới cơ sở vừa tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, vừa tiến hành cụ thể hóa các hệ giá trị nêu trên cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng lĩnh vực, từng địa phương nhằm góp phần xây dựng nhân cách, con người, xây dựng gia đình, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện mục tiêu cao cả phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.  

Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới - ảnh 4
Các đại biểu tham quan triển lãm sách tại hội thảo

Trong quá trình triển khai thực hiện các hệ giá trị cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động văn hóa - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình ở Trung ương và địa phương. Cấp ủy và chính quyền các cấp cần lồng ghép thực hiện các hệ giá trị nêu trên trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, của mỗi lĩnh vực. Phải thường xuyên tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn, phát hiện sớm và điều chỉnh kịp thời, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong khi hiện thực hóa các hệ giá trị này.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

(PNTĐ) -Ngày 1/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo trên địa bàn thành phố.
Xử phạt nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu tự ý ngừng bán hàng

Xử phạt nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu tự ý ngừng bán hàng

(PNTĐ) - Ngày 31/1, Tổng cục Quản lý thị trường thông tin, nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Công thương tại Công điện số 383/CĐ-BCT ngày 20/1/2023 và văn bản số 77/TCQLTT-CNV ngày 15/1/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã thực hiện tăng cường giám sát 24/7 (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ) đối với hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Theo đó, đã phát hiện nhiều vi phạm và tiến hành xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh xăng dầu nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà "đặt hàng" tại giao ban báo chí đầu xuân

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà "đặt hàng" tại giao ban báo chí đầu xuân

(PNTĐ) -Dự Giao ban Báo chí đầu xuân Quý Mão 2023, sáng 31/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà "đặt hàng" các cơ quan báo chí có thêm nhiều phương thức, hình thức chuyển tải thông tin, nhất là qua mạng xã hội, để đến được với người dân nhiều hơn, với sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, chủ trương.
Sôi động hoạt động sản xuất đầu xuân Quý Mão 2023

Sôi động hoạt động sản xuất đầu xuân Quý Mão 2023

(PNTĐ) - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất trở lại, công nhân lao động quay trở lại làm việc khai xuân trong không khí phấn khởi, báo hiệu một năm mới nhiều hy vọng đơn hàng về, lao động có việc làm và thu nhập, đời sống được nâng cao.