Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”

N.HÂN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hội thảo sẽ diễn ra ngày 27/02/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 63 tỉnh/thành phố.

Sáng 22/2, Bộ Văn hóa, Thể thao &Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023).

 Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” ra đời năm 1943 có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn. Từ đó đến nay, các luận điểm, quan điểm của bản đề cương này vẫn tiếp tục được Đảng ta trên một sự sáng tạo, hiện thực hóa và tất cả những gì ngành Văn hóa đạt được là dựa trên nhiều quan điểm có từ bản đề cương này.

Với những ý nghĩa lịch sử quan trọng như vậy, Bộ thấy cần có một đợt kỷ niệm rộng khắp từ Trung ương đến địa phương, làm sao hình thành một phong trào, một đợt kỷ niệm xứng tầm với ý nghĩa lịch sử của đề cương văn hóa.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” - ảnh 1
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: A.VÂN

Theo đó, cùng với các hoạt động quan trọng như: Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt; chiếu phim tài liệu “80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam”, tuần phim kỷ niệm; triển lãm ảnh… thì Hội thảo khoa học quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học, nhà quản lý và người thực hành văn hóa.

Hội thảo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Hội thảo sẽ diễn ra ngày 27/02/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 63 tỉnh/thành phố.

Hội thảo nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua. Huy động sự tham gia của các cơ quan tham mưu, quản lý văn hóa và các nhà nghiên cứu văn hóa, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thực hành văn hóa trong cả nước nhằm làm rõ các giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người hiện nay và trong tiến trình lịch sử; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng.

Đồng thời làm rõ các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội thảo gồm 2 nội dung: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.  

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, hội thảo lần này sẽ không chỉ nhìn lại dấu mốc tự hào ở 80 năm về trước mà chính là một sự tiếp nối. Bộ VH,TT&DL mong muốn từ sự kiện tầm cỡ quốc gia này, thế hệ những người làm văn hóa hôm nay không chỉ cùng nhau nhìn lại ý nghĩa, tầm nhìn của bản đề cương ra đời từ 80 năm về trước mà còn kỳ vọng sẽ có những bàn thảo, giải pháp thiết thực về phát triển văn hóa trong bối cảnh hiện nay, hiện thực hóa phát biểu tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: “Văn hóa là hồn cốt dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa mất thì dân tộc mất…”.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt Quyết định số 90 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt Quyết định số 90 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

(PNTĐ) - Ngày 20/3/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.