Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

HÀ LINH
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sáng 23/2, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị phối hợp Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026.

Qua hơn 05 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) với cơ quan quản lý Nhà nước, đoàn thể các cấp, các tổ chức và cá nhân tôn giáo ngày càng chặt chẽ; cách thức triển khai Chương trình phối hợp có nhiều sáng tạo, phù hợp với giáo lý, giáo luật của tôn giáo, đặc điểm tình hình các địa phương và yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.

Các tổ chức tôn giáo đã xây dựng được hàng nghìn mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể, có nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo được sự chuyển biến về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị

 Nhiều nội dung của Chương trình phối hợp đã được lồng ghép vào việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” nên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể; sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân cũng như các cộng đồng tôn giáo.

Thông qua thực hiện Chương trình đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, khẳng định đường hướng đúng đắn, sống “Tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mục tiêu, yêu cầu của chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026

Nối tiếp kết quả phối hợp của giai đoạn trước, mục tiêu, yêu cầu của chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 là tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức tôn giáo và Nhân dân, thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.

Phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực, chủ động trong thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

 Khuyến khích các tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo ủng hộ, tăng cường sử dụng, khai thác các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện mặt trời mái nhà, áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng phù hợp, hiệu quả.

Phấn đấu 100% các đơn vị quận, huyện, thị xã cam kết thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng tới cuộc sống xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp được hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050 và mục tiêu ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học, góp phần nâng cao năng lực chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường.

Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu - ảnh 2
Các đại biểu ký kết chương trình phối hợp

Về nội dung chương trình phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp và hỗ trợ các tôn giáo nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng tôn giáo.

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường (năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các tầng lớp Nhân dân.

Vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phát động, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại gia đình và cộng đồng dân cư...

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp và hỗ trợ các tôn giáo nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng tôn giáo nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi theo hướng tích cực của các tổ chức, cá nhân tôn giáo và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố hỗ trợ việc biên soạn, phát hành các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với các tôn giáo; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhất là tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường (năm 2020) để Luật đi vào cuộc sống; hỗ trợ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, biên soạn, cung cấp kiến thức, các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ Mặt trận và đoàn thể các cấp.

Phối hợp tổ chức các hoạt động thi đua, các cuộc thi, các sáng kiến về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; hàng năm sơ kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân, trong đó có các tổ chức, cá nhân tôn giáo có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình phối hợp.

Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động thu gom, xử lý và tái chế rác thải góp phần ngăn chặn sự gia tăng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề. Thực hiện các biện pháp tăng cường hệ thống quan trắc để kiểm soát ô nhiễm; công khai các chỉ số về ô nhiễm, kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường; hướng dẫn thống nhất và tổ chức thực hiện đồng bộ việc phân loại rác thải từ nguồn, đến thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải bảo đảm vệ sinh và không ô nhiễm...

Các tổ chức tôn giáo cam kết nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai nhiều giải pháp tích cực, nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để góp phần thay đổi hành vi theo hướng tích cực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng tôn giáo và xã hội.

Tiếp tục vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ xóa bỏ những tập quán, thói quen sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, làm tăng biến đổi khí hậu; xây dựng cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, văn minh; tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc, tín đồ và người dân ở cộng đồng.

Xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi tôn giáo nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng, tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

 Các tổ chức tôn giáo tiếp tục đưa nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào hiến chương, điều lệ và chương trình hoạt động hàng năm, những khóa bồi dưỡng giáo lý, giáo luật của tổ chức tôn giáo để triển khai tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo nâng cao ý thức, hành động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Vận động Nhân dân hưởng ứng, ủng hộ bàn giao mặt bằng thực hiện hiệu quả Dự án đường vành đai 4

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các tổ chức tôn giáo đối với các hoạt động công tác Mặt trận nói chung và việc thực hiện Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nói riêng. Trân trọng cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, ban, ngành đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chương trình phối hợp.

Một trong những mục tiêu được xác định tại Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố là đến năm 2025, Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Để thực hiện tốt mục tiêu này, đồng chí Nguyễn Lan Hương mong muốn, trong thời gian tới, các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của tín đồ tôn giáo, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp, các ngành hữu quan để xem xét, giải quyết. Trước mắt, tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng, ủng hộ bàn giao mặt bằng thực hiện hiệu quả Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thứ hai, phát huy hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo trong việc tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh, tích cực tham gia đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Thứ ba, xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi tôn giáo. Tiếp tục nghiên cứu đưa nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động hàng năm, vào những khóa bồi dưỡng giáo lý, giáo luật của tổ chức tôn giáo để triển khai tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và triển khai hoạt động cụ thể, định hướng hành vi, khuyến khích các hoạt động của tín đồ theo hướng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trong công tác tuyên truyền, biên soạn, cung cấp kiến thức, các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Phối hợp tổ chức các cuộc thi, các sáng kiến về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời, tổ chức sơ kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân, trong đó, có các tổ chức, cá nhân tôn giáo có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình phối hợp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các sở, ban, ngành, các tổ chức tôn giáo trong thực hiện chương trình hành động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam nói chung, trong triển khai thực hiện Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nói riêng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Tin cùng chuyên mục

Số lượng biên chế công chức phường xác định theo quy mô dân số

Số lượng biên chế công chức phường xác định theo quy mô dân số

(PNTĐ) -Việc sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng nhằm sửa đổi những quy định không phù hợp với các Nghị quyết của Quốc hội về chính quyền đô thị; kịp thời giải quyết, khắc phục những bất cập, vướng mắc, khó khăn phát sinh từ thực tiễn.
Thông qua 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 -2028

Thông qua 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 -2028

(PNTĐ) -Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội Công đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 -2028 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Kim Quý – Trưởng ban Tổ chức Hội LHPN Hà Nội, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội khóa XVII được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn khóa XVIII.