Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực để chấn hưng và phát triển văn hóa

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo Văn hoá 2022, chiều 17/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Một trong các đột phá chiến lược trong giai đoạn tới là phải hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực để chấn hưng và phát triển văn hóa - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội thảo

Phát huy tối đa năng lực sáng tạo, sự đa dạng và năng động của văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Việc hoàn thiện thể chế chính sách và khơi thông các nguồn lực để phát triển văn hóa là một trong những giải pháp quan trọng đóng góp vào việc chấn hưng văn hóa, cụ thể hóa và hiện thực hóa mục tiêu chấn hưng văn hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng mà đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn rất mạnh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hội thảo đã tập trung đánh giá thực trạng về thể chế, ban hành các chính sách và bảo đảm nguồn lực để phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời nhất trí đánh giá những kết quả rất quan trọng đã đạt được, trong đó, khẳng định công tác thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Thể chế về văn hóa theo quan điểm của Đảng đã được xác lập nhất quán trong hệ thống pháp luật; đã khẳng định sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa là của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng.

Hệ thống pháp luật đã từng bước thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và con người Việt Nam đã phù hợp và ngày càng tiếp cận với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; đã quy định, điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực, khía cạnh của đời sống văn hóa, từ chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng phát triển con người, cho tới phát triển toàn diện, đồng bộ môi trường văn hóa, các lĩnh vực văn hóa, đời sống văn hóa; gắn với quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia xây dựng, phát triển văn hóa. Nhiều chính sách văn hóa đã được ban hành, tác động tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa.

Hoàn thiện thể chế về văn hóa phải được tiến hành đồng bộ, kịp thời

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực để chấn hưng và phát triển văn hóa - ảnh 2
Quang cảnh hội thảo

Về nguồn nhân lực và các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định đã ngày càng được đảm bảo tốt hơn. Trong đó, nguồn nhân lực về văn hóa được quan tâm, hệ thống các trường đào tạo về văn hóa ngày càng được đầu tư nhiều hơn. Chính sách đãi ngộ, hỗ trợ cho đội ngũ văn nghệ sỹ đã được ban hành và dần được hoàn thiện.

Nguồn lực tài chính và tài sản côngđầu tư cho văn hóa có xu hướng gia tăng. Nhà nước đã tập trung nguồn lực để phát triển sự nghiệp văn hóa từ nguồn chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, hội thảo cũng đánh giá công tác xây dựng thể chế, ban hành chính sách và bảo đảm nguồn lực cho phát triển văn hóa còn tồn tại nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc. Trong đó, thể chế, chính sách, pháp luật về văn hóa còn chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu phát triển, một số quy định còn bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp. Một số lĩnh vực còn thiếu văn bản pháp luật điều chỉnh. Khâu tổ chức thực thi pháp luật vẫn còn là khâu không yếu thì cũng chưa mạnh.

Chính sách cho bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống chưa bao quát được toàn bộ các di sản, giá trị văn hóa dân tộc. Chính sách cho công nghiệp văn hóa chậm được ban hành, thị trường và sản phẩm và dịch vụ văn hóa còn manh mún.

Các chính sách ưu đãi khuyến khích các thành phần xã hội tham gia đầu tư phát triển văn hóa như: thuế, phí, tín dụng còn hạn chế, chưa thực sự tạo động lực cho các chủ thể tham gia phát triển văn hóa. Cơ chế tài chính chưa khuyến khích sự sáng tạo, chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Đôi khi chỉ làm hóa đơn, chứng từ đã làm giảm động lực sáng tạo. Việc huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa, cả nhân lực, vật lực và tài lực đều còn có những điểm yếu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, hội thảo đã đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến hoàn thiện thể chế chính sách và bảo đảm nguồn lực. Yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện thể chế và chính sách về văn hóa, liên quan đến văn hóa là phải kiến tạo cho việc chấn hưng và phát triển văn hóa.

Hoàn thiện thể chế về văn hóa phải được tiến hành đồng bộ, kịp thời. Trước hết là rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật còn thiếu trong các lĩnh vực văn hóa như về văn hóa nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, quyền tác giả và quyền liên quan đáp ứng yêu cầu bảo hộ, thực thi quyền trong nước và hội nhập quốc tế…

Tại Hội thảo cũng thống nhất 9 nhóm chính sách lớn, quan trọng cần được tập trung nghiên cứu, thể chế hóa để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo sự phát triển đột phá cho phát triển văn hóa.

Một là, chính sách phát triển con người Việt Nam toàn diện. Con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu, là mục tiêu của sự phát triển. Tất cả chính sách đều hướng tới mục tiêu cao nhất là phát triển con người Việt Nam toàn diện, mang đầy đủ đặc trưng của con người xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt cần quan tâm hơn nữa tới các chính sách về bồi dưỡng cho thế hệ trẻ; chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng, lực lượng đặc thù, dễ bị tổn thương; đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử của người lãnh đạo, cán bộ, đảng viên.

Hai là, chính sách xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với các trọng tâm là xây dựng đời sống văn hóa; phát triển và quản lý hệ thống hạ tầng, thiết chế và không gian văn hóa đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, phát triển cơ sở hạ tầng văn hóa hiện đại với lộ trình khoa học, có trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu có công trình văn hóa xứng tầm để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ba là, chính sách nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa. Có chính sách đầu tư để phát triển truyền hình và phát thanh trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn; hình thành các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ quan truyền thông mạnh, có năng lực cạnh tranh và ảnh hưởng ở tầm khu vực, quốc tế.

Bốn là,chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc như tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là tài sản vô cùng quý báu do tổ tiên, cha ông ta mấy nghìn năm để lại, không phải nước nào cũng có được và chúng ta phải có trách nhiệm trân trọng, gìn giữ và phát huy.

Đây là "sức mạnh mềm" của dân tộc cần được chú trọng. Xây dựng, hoàn thiện chính sách về ghi danh, bảo quản, tu bổ, phục hồi di sản văn hóa; tăng cường đầu tư cho công tác bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và các lĩnh vực kinh tế khác.

Năm là, chính sách thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật. Cần bổ sung chính sách riêng biệt cho hoạt động sáng tạo của các ngành nghệ thuật chuyên biệt còn thiếu như: sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm…

Bổ sung các chính sách mới về hỗ trợ, quản lý hoạt động tuyên truyền, phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật trên không gian mạng; đào tạo, bồi dưỡng, phát huy tài năng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, nhất là những tài năng trẻ; bảo vệ quyền tác giả và các quyền liên quan; bảo đảm môi trường tự do, dân chủ, lành mạnh, khoa học để khơi nguồn cảm hứng, sáng tạo. Phát triển các sản phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị đỉnh cao về nghệ thuật và tư tưởng; phấn đấu có tác phẩm văn học nghệ thuật xứng tầm hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và 100 năm ngày thành lập nước.

Sáu là, chính sách phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó, tập trung nghiên cứu, hoàn thiện 4 nhóm chính sách, để tạo đột phá cho phát triển bền vững ngành công nghiệp văn hóa: chính sách chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành các sản phẩm và dịch vụ văn hóa có khả năng cạnh tranh mạnh trên thị trường văn hóa; chính sách hợp tác công tư để nâng cao năng lực khai thác kết cấu hạ tầng và huy động tài chính trên thị trường văn hóa; chính sách khuyến khích bảo vệ nội dung sáng tạo, quyền tác giả và các quyền liên quan; chính sách ưu đãi, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, một số sản phẩm văn hóa chủ lực, có tiềm năng, lợi thế; thúc đẩy phát triển các loại hình nghệ thuật đương đại.

Bảy là, nhóm chính sách về đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực văn hóa. 

Tám là, chính sách phát triển nguồn nhân lực văn hóa. Cần coi phát triển nguồn nhân lực văn hóa là "khâu đột phá" trong công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách để tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật cả chất lượng, số lượng, cơ cấu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bảo đảm cơ chế, chính sách thuận lợi cho hợp tác đào tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Bổ sung, hoàn thiện chính sách đãi ngộ, tôn vinh một cách xứng đáng cả về vật chất và tinh thần đối với cống hiến thực tế của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, cán bộ ngành văn hóa.

Chín là,nhóm chính sách thúc đẩy hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Về nguồn lực cho phát triển văn hóa, Hội thảo thống nhất như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 muốn văn hóa mạnh phải tăng đầu tư…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ: “Tôi mong muốn tăng đầu tư của cả trung ương và địa phương không chỉ trong khung dự toán mà còn phải nhiều hơn nữa, đồng thời với việc khơi thông nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội. Vừa qua, trong khi chưa sửa Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư thì Quốc hội và Chính phủ đã tích cực để có thí điểm cơ chế chính sách cho thành phố Hồ Chí Minh trong đó có thí điểm về cơ chế chính sách trong lĩnh vực văn hóa”.

7 nhóm nhiệm vụ giải pháp cần tập trung làm ngay

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực để chấn hưng và phát triển văn hóa - ảnh 3
Các đồng chí lãnh đạo tham quan triển lãm bên hành lang hội thảo

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trên cơ sở các đề xuất của 9 nhóm chính sách, Hội thảo đã đồng thuận và thống nhất cao kiến nghị 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp cần tập trung làm ngay: 

Một là, sớm xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa với 9 nhóm chính sách đã được chỉ ra ở trên là các nội dung quan trọng để xây dựng khung chính sách cho Chương trình này. 

 Hai là, rà soát các nội dung về văn hóa trong 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tiếp thu các ý kiến có giá trị tại Hội thảo để có những điều chỉnh phù hợp, đạt kết quả tốt hơn. 

Ba là, tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược, chương trình, đề án về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa học đường, văn hóa doanh nghiệp, ngoại giao văn hóa. 

 Bốn là, đầu tư các công trình văn hóa mang tính biểu tượng quốc gia và thời đại Hồ Chí Minh. Phát triển các sản phẩm văn hóa có giá trị đỉnh cao về nghệ thuật và tư tưởng, phấn đấu có các tác phẩm văn học nghệ thuật xứng tầm. 

Năm là, đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa để thu hút, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Sáu là, đẩy mạnh thu hút đầu tư cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch, sản phẩm thương mại mang bản sắc văn hóa Việt Nam. Bảy là, chú trọng các cơ chế, chính sách phát huy, tạo điều kiện, khuyến khích, năng lực sáng tạo của các chủ thể văn hóa.

 

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội đón khoảng 332 nghìn lượt khách trong 5 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Hà Nội đón khoảng 332 nghìn lượt khách trong 5 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(PNTĐ) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ Tết từ 21/1-26/1 (tức ngày 30/12 Nhâm Dần đến 5/1 Quý Mão), Hà Nội ước đón khoảng 332 nghìn lượt khách. Trong đó, 32 nghìn lượt khách du lịch quốc tế và 300 nghìn lượt khách du lịch nội địa, chủ yếu là người dân Thủ đô đi du xuân đầu năm; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1 nghìn tỷ đồng.
Đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô

Đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô

(PNTĐ) -Năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND)  thành phố (TP) Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chủ đề năm 2022 của TP là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để thể chế hóa, ban hành các cơ chế, chính sách và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thúc đẩy bình đẳng giới

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thúc đẩy bình đẳng giới

(PNTĐ) -Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu về công tác bình đẳng giới và được thế giới công nhận là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Nhân dịp đầu xuân mới, Báo Phụ nữ Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với bà Elisa Fernandez Saenz - Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam về những thành tựu, thách thức mà Việt Nam đã đạt được và phải đối diện trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.
Xây dựng và phát triển đất nước bằng Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa

Xây dựng và phát triển đất nước bằng Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa

(PNTĐ) -Hệ giá trị quốc gia là mục tiêu phát triển được nêu trong Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp của Nhà nước, đó là: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc”. Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá là nền tảng để phát triển xã hội, phát huy sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời nâng cao sự đồng thuận xã hội, tạo nên sức mạnh tổng lực của quốc gia.