Thanh niên Hà Nội cụ thể hoá Nghị quyết 25 bằng những hoạt động thiết thực

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng nay, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc.

Qua mỗi thời kỳ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, sức mạnh của thanh niên luôn cần được phát huy và Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc...

Đồng chí Chu Hồng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội hiện có khoảng 3 triệu thanh niên, chiếm khoảng 35% dân số của Thủ đô. Ngoài ra, trên địa bàn còn có số lượng lớn thanh niên từ các tỉnh, thành phố khác về sinh sống, học tập và làm việc.

Đại bộ phận thanh niên Hà Nội có lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn; lối sống lành mạnh, có lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm, tri thức và trình độ, luôn xung kích, sáng tạo, tình nguyện, tham gia các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác thanh niên trong thời gian qua đã luôn được Thành phố quan tâm, tạo mọi điều kiện để học tập, lập thân, lập nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội; qua đó, xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần thiết thực và hiệu quả vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết 25 thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án và tổ chức triển khai thực hiện trong các đối tượng thanh niên và theo các lĩnh vực công tác.

Thanh niên Hà Nội cụ thể hoá Nghị quyết 25 bằng những hoạt động thiết thực - ảnh 1
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Thực hiện định hướng cùng những chỉ đạo sát sao của Thành ủy - HĐND, UBND thành phố Hà Nội, trong những năm qua, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 25 của tổ chức Đoàn Thanh niên Thành phố đã bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 25.

Các cấp bộ Đoàn Thủ đô đã tổ chức 14.327 buổi học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đoàn, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới nhiều hình thức; 14.978 buổi gặp mặt truyền thống, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, các hành trình về nguồn, đến các “địa chỉ đỏ”, hành trình “Theo dấu chân Bác”.

Thành đoàn Hà Nội triển khai nhiều đợt thi đua cao điểm trong dịp kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước như “Tuổi trẻ Thủ đô sắt son niềm tin với Đảng”, “Tuổi trẻ Thủ đô tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”; triển khai “Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới”....

Trong thời gian qua, công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn và việc triển khai thực hiện các chương trình phối hợp, kế hoạch liên tịch của Đoàn với các đơn vị đạt hiệu quả cao. Các cấp bộ Đoàn hàng năm đã ký kết các quy chế, chương trình phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đoàn Thanh niên phối hợp triển khai các công trình, phần việc tình nguyện, các đội hình tự quản tại địa phương, đơn vị; phối hợp thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 25 cũng được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai. Ban Thường vụ Thành đoàn đã tiến hành khảo sát, tổ chức sơ kết 5 năm, 10 năm, 15 năm thực hiện Nghị quyết 25; thông qua đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong phú để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, đồng thời kịp thời đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương quan tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết…

Thanh niên Hà Nội cụ thể hoá Nghị quyết 25 bằng những hoạt động thiết thực - ảnh 2
Đồng chí Chu Hồng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội tham luận tại hội nghị.

Để tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại, từ những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 25 thời gian qua, dưới giác độ của tổ chức Đoàn, thủ lĩnh Đoàn Thanh niên Thành phố đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên Thủ đô.

Theo đồng chí Chu Hồng Minh, một là, các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn cần tích cực, chủ động, kiên trì tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng - lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, định hướng cho công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu niên tại địa phương, đơn vị phù hợp với yêu cầu của giai đoạn hiện nay.

Các cấp, ngành từng địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, rà soát, kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 25 để bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết.

Hai là, tổ chức Đoàn Thành phố tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò chủ động của thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố lý luận chính trị, tư tưởng cho thanh niên, để thanh niên có đủ bản lĩnh, đủ kiến thức để nhận biết và và có những ý kiến phản bác luận điệu, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta.

Tổ chức Đoàn cần có đánh giá, đo đếm về những nhận định của xã hội, của thanh niên đối với các hoạt động do Đoàn tổ chức, khởi xướng.

Ba là, Thành đoàn Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường số hóa thông tin các hoat động của Đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cách tiếp cận, tập hợp, giáo dục của Đoàn để phù hợp với xu thế phát triển, nhận thức, trình độ của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn phải gắn sát với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; coi trọng tính thiết thực, hiệu quả trong hoạt động.

Bốn là, tập trung đầu tư đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. Chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc luân chuyển, bố trí công tác đối với cán bộ Đoàn hết tuổi theo quy chế cán bộ Đoàn.

Năm là, Đoàn Thanh niên và các đơn vị có liên quan cần xây dựng cơ chế phối hợp, kết nối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức để tiếp nhận, chuyển giao các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên vào thực tiễn cuộc sống; đổi mới phương pháp tiếp cận, tư vấn cho thanh niên về cách thức xây dựng mô hình phát triển kinh tế; tham gia thiết lập các kênh kết nối, cung cấp thông tin, xây dựng mạng lưới tiêu thụ rộng để hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho thanh niên.

Sáu là, tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn; thường xuyên tổ chức đối thoại giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên với cấp ủy, chính quyền về các vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn các cấp, nhất là tham gia phản biện xã hội về các dự thảo văn bản pháp luật, chính sách đối với thanh thiếu nhi và giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh thiếu nhi.

Đồng chí Chu Hồng Minh đề xuất: Trong giai đoạn mới, các cấp, các ngành cùng tổ chức Đoàn và toàn xã hội cần tiếp tục đặt niềm tin ở thanh niên, quan tâm hơn nữa đối với công tác thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường lành mạnh để thanh niên được học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành; tạo điều kiện để người trẻ được phát triển toàn diện, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

(PNTĐ) - Được tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các nước đã gửi điện chia buồn, trong đó bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh đoàn kết để tiếp tục vững bước tiến lên.
Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PNTĐ) - Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một tình yêu lớn với Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một tình yêu lớn với Thủ đô Hà Nội

(PNTĐ) - Trên nhiều cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặt niềm tin đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Hà Nội đang vững bước đi lên, xứng đáng là đầu tàu, là trái tim của cả nước.