Kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

“Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Một Đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì Đảng đó

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguồn: TTXVN))

Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín

Ngày 3/2/2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và đọc diễn văn.

Ôn lại quá trình ra đời, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và lập nên những chiến công mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc. Đó là Cách mạng tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945, là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào ngày 30/4/1975.

Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế… Mới đây, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao, lần thứ hai trở thành Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ. (Ảnh: T.L)

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

"Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: "Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!". Chúng ta mãi mãi ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các lực lượng tiến bộ cùng bầu bạn khắp năm châu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phương hướng chung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng ta đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng Đảng đã khẳng định, phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ hơn nữa, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta. Một Đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dân tộc đi lên.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII; năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị trọng đại; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Trọng tâm là: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại; tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy trong từng thế hệ

Bày tỏ niềm xúc động khi tham dự buổi lễ, ông Hà Ký, 87 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng vinh dự nói lên tình cảm sâu sắc của mình với Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Ông Hà Ký bồi hồi nhớ lại tại buổi lễ kết nạp Đảng, trong niềm xúc động, ông đã thề tuyệt đối trung thành với Đảng. Dù khó khăn, gian khổ, hi sinh vẫn quyết tâm đi theo Đảng, nguyện phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đến hôm nay, ông rất tự hào vì mình đã giữ đúng lời thề. Là đảng viên một lòng đi theo Đảng, suốt 70 năm qua, ông luôn khắc ghi trong lòng và thường xuyên giáo dục con cháu: “Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất đã, đang và sẽ đưa nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn, đưa đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.”
“Chúng tôi những đảng viên cao tuổi đã chứng kiến và tham gia đóng góp vào hai cuộc kháng chiến, tận mắt nhìn thấy những thành tựu của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới. Tuy tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nữa, nhưng với ý thức trách nhiệm, tình cảm của mình với Đảng, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên trong sinh hoạt và trong cuộc sống hằng ngày. Chúng tôi gửi gắm tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước, ra sức học tập, cống hiến nhiều hơn cho đất nước” - ông Hà Ký khẳng định.

Đại diện thế hệ trẻ - đảng viên trẻ Nguyễn Thùy Linh - Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) hứa sẽ học tập và rèn luyện để xứng đáng với lý tưởng của Đảng.Đại diện thế hệ trẻ - đảng viên trẻ Nguyễn Thùy Linh - Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) hứa sẽ học tập và rèn luyện để xứng đáng với lý tưởng của Đảng. (Ảnh: T.L)

Đại diện thế hệ trẻ, sinh viên Nguyễn Thùy Linh - trường đại học Ngoại ngữ (đại học Quốc gia Hà Nội) nêu bật quyết tâm của thế hệ trẻ hôm nay nối tiếp truyền thống của cha anh, ra sức học tập, lao động, đóng góp sức trẻ xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn. Đồng thời bày tỏ niềm xúc động của người trẻ sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất như ngày hôm nay. Khi xem những thước phim tư liệu về những người chị, người mẹ chiều chiều ra bên bờ Hiền Lương giặt áo để được nhìn sang ngọn cờ đỏ sao vàng bay phấp phới bên kia cầu mong ngày thống nhất đất nước, được sum họp với người thân của mình, Thùy Linh rưng rưng nói: “Tôi cũng từng lặng người khi đọc những tâm sự của những người tù Côn Đảo, những dòng nhật ký của anh Nguyễn Văn Thạc, chị Đặng Thùy Trâm ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ trong trái tim tôi như được thổi bùng lên”.

Thay mặt cho tuổi trẻ cả nước, Nguyễn Thùy Linh xin nguyện hứa tuyệt đối trung thành với lí tưởng cách mạng của Đảng, sắt son niềm tin với Đảng, với Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ tinh thần tình nguyện vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp tư tưởng cách mạng, luôn vững vàng, kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại âm mưu, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình hội nhập sâu rộng hiện nay; kiên trì học tập, làm việc theo tư tưởng đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuệ Liên

Bạn đang đọc bài viết “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!” tại chuyên mục Kinh tế - Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com