5 bài học kinh nghiệm từ việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 27/3, tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) tại Đảng bộ TP Hà Nội...

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu triển khai xây dựng, hoàn thành dự thảo các báo cáo: tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) tại Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Thành ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt TP Hà Nội để phổ biến quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW. Sau hội nghị, đã tiếp thu tối đa các ý kiến để ban hành Kế hoạch, đảm bảo phù hợp thực tiễn của Thủ đô.

Có thể thấy Báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của Đại hội các cấp tại TP Hà Nội được xây dựng nghiêm túc, qua nhiều bước lấy ý kiến; phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể của chi bộ, đảng bộ. Chất lượng cơ bản đảm bảo yêu cầu, nội dung ngắn gọn, đầy đủ, có trọng tâm, phù hợp với đặc điểm, tình hình đảng bộ.

5 bài học kinh nghiệm từ việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 - ảnh 1
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị.

Các bài tham luận, các ý kiến phát biểu thảo luận được chuẩn bị kỹ, có chất lượng, tập trung vào những vấn đề trọng tâm của địa phương, đơn vị, có tính chiến đấu cao, thu hút được sự quan tâm, lắng nghe của đại biểu; đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, tham gia vào văn kiện cấp trên và báo cáo chính trị của Đại hội, có ý kiến tham gia được đoàn chủ tịch kịp thời tiếp thu, điều chỉnh bổ sung vào chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội.

Công tác nhân sự cấp ủy cơ bản được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, công khai, tập trung, đúng tiêu chuẩn, quy trình, phát huy dân chủ. Cấp ủy viên tái cử đều trúng cử theo đề án nhân sự, kết quả bầu cử đã phản ánh được ý thức, trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội.

Việc bầu cử tại Đại hội thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên. Cơ bản bầu đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ cấp trên. Tỷ lệ Đại hội bầu trực tiếp bí thư đạt cao so với các nhiệm kỳ trước và mặt bằng chung cả nước, các đồng chí bí thư được bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. Cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy được đảm bảo, đặc biệt tỷ lệ cán bộ nữ vượt yêu cầu đặt ra, có cán bộ nữ trong ban thường vụ cấp ủy, trong đó tỷ lệ cấp ủy viên nữ trong Ban Thường vụ Thành ủy đạt 25,0%; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cấp ủy khóa mới tiếp tục được nâng lên; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị sau Đại hội.

Qua chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Cụ thể,

Một là, Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tập trung chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian tổ chức Đại hội các đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. Chú trọng công tác chỉ đạo Đại hội điểm, rút kinh nghiệm; quan tâm các đảng bộ có khó khăn về nhân sự chủ chốt.

Hai là, tập trung xây dựng hệ thống văn bản quy định và hướng dẫn thống nhất, theo đúng quy định của Trung ương. Các đảng bộ tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung văn bản, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội sát với tình hình gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ba là, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, tin tưởng trong Nhân dân. Coi trọng việc mở rộng và phát huy dân chủ trong quá trình chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự cấp ủy.

Bốn là, quá trình chuẩn bị nhân sự trước và trong Đại hội phải làm tốt công tác tư tưởng, đánh giá đúng và nắm chắc tình hình cán bộ, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm liên quan đến cán bộ, đảng viên và tình hình liên quan đến địa phương trước Đại hội. Các bước quy trình nhân sự cấp ủy phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc; làm tốt công tác chính sách cán bộ, nhất là cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy và chính quyền.

Năm là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau Đại hội, trang trí Đại hội đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, đúng quy định; đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đề ra để Đại hội Đảng bộ các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 cũng cho thấy, Đảng bộ TP tiếp tục gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, bài bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương; đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Thành ủy đã sớm cụ thể hóa, ban hành và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương trình công tác lớn; 2 nghị quyết chuyên đề và nhiều nghị quyết, kết luận, đề tài, đề án, kế hoạch quan trọng, qua đó xác định đường hướng phát triển trước mắt và lâu dài cho Thủ đô.

Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bản lĩnh quyết tâm cao, hành động quyết liệt thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền của Thành ủy; phát huy mạnh mẽ vai trò người đứng đầu cấp ủy, đổi mới mạnh mẽ phương thức, phong cách lãnh đạo, điều hành theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát, quyết liệt, góp phần lan tỏa đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) cũng cho thấy, Thành ủy, các cấp ủy Đảng của TP Hà Nội đã tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực.

Công tác tổ chức cán bộ luôn được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nền nếp, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, quy trình đảm bảo chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ. Công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được tiến hành chủ động, có chiều sâu, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm hỏi, chia sẻ với nạn nhân trong vụ cháy ở Trung Kính

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm hỏi, chia sẻ với nạn nhân trong vụ cháy ở Trung Kính

(PNTĐ) - Ngày 24/5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP nhằm kịp thời chia sẻ với nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.