Bảo vệ nền tảng tư tường của Đảng trong bối cảnh phát triển đất nước hiện nay

Chia sẻ

47 năm đã trôi qua, nhưng dư âm, hào khí của ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) vẫn rạo rực, xen lẫn tự hào, kiêu hãnh, hạnh phúc… trong mỗi con tim người Việt Nam.

Gần nửa thế kỷ đã qua sau ngày non sông thu về một mối, đồng thời là một dấu mốc lịch sử quan trọng chứng kiến sự hồi sinh, phát triển chưa từng có của đất nước và trên hết là minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo, đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta. 

Nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của đất nước và chế độ

Đảng ta dựa trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm “kim chỉ nam” cho việc hoạch định cương lĩnh, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 khóa VI, tháng 8/1989, Hội nghị Trung ương 7 khóa VI của Đảng ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế hiện nay” nhấn mạnh: “Giáo dục trong Đảng và trong nhân dân kiên trì mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở quán triệt 5 nguyên tắc và những chính sách đổi mới của Đảng”. Tại Cương lĩnh xây dựng đất nước tại Đại hội VII năm 1991, Đảng ta tiếp tục khẳng định Việt Nam vẫn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.

Tuy nhiên hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang thực hiện nhiều âm mưu phá hoại sự nghiệp cách mạng xây dựng, phát triển đất nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là âm mưu diễn biến hoà bình, tác động đến lĩnh vực tư tưởng trên bình diện lý luận và thực tiễn. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong bối cảnh xây dựng, phát triển đất nước hiện nay là vấn đề, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của đất nước và chế độ. Việc làm cho các thành phần xã hội, hệ thống chính trị có nhận thức đúng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong công tác tư tưởng và đời sống xã hội.

Ở mỗi giai đoạn, Đảng ta tiếp tục đưa ra những chỉ đạo cụ thể về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nghị quyết số 01-NQ/TW “Về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay” (tháng 3/1992); Nghị quyết số 09-NQ/TW “Về một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay” (tháng 2/1995); đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (năm 2012) và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (năm 2016) về xây dựng Đảng.

Trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Đảng ta đã thẳng thắn vạch rõ những âm mưu thâm độc của các lực lượng thù địch khi thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Tại hội nghị này, Đảng ta chỉ rõ đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên “nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước” khiến cho các thế lực thù địch có cơ hội chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 22/10/2018) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao giải A cho các tác giả tại Lễ trao giải cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 	Ảnh tư liệuĐồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao giải A cho các tác giả tại Lễ trao giải cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.   Ảnh tư liệu

Thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng gay gắt, quyết liệt.

Để chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch có sự điều chỉnh về thủ đoạn “diễn biến hòa bình” với cấp độ ngày càng gay gắt, quyết liệt, lợi dụng triệt để sử dụng Internet, các trang mạng xã hội, để truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc lịch sử; thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và công an…

Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chỉ ra sự nguy hại và hậu quả nghiêm trọng của việc xa rời nền tảng tư tưởng. Báo cáo chính trị đặt lên hàng đầu quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch hiện nay đòi hỏi chúng ta cần triển khai và làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục xác định và nâng cao nhận thức, biện pháp về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức rõ về vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng, về mô hình chính trị mà nước ta đã kiên định là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên và chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức đảng phải thường xuyên chăm lo xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, chủ động nắm bắt tình hình, định hướng dư luận không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.

Phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trong việc phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, tính chủ động trong việc ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch.

Xây dựng tổ chức lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” một cách bài bản, có lực lượng chủ công trên từng lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa, văn học, nghệ thuật... kết hợp tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả mạng xã hội, báo cáo viên, thông tin chuyên đề thời sự trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể. Phát huy hiệu quả vai trò của báo chí, truyền thông trong việc định hướng và tạo dòng thông tin chủ lưu tích cực, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, chính trị trong nhân dân.

Tăng cường giáo dục quần chúng nhân dân nhận thức rõ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng; tăng cường tuyên truyền tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước… trong đời sống xã hội.

Các ngày kỷ niệm lịch sử văn hoá dân tộc, lịch sử cách mạng nói chung, ngày 30/4, 1/5 nói riêng là minh chứng sống động cho sự đúng đắn của nền tảng tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng. Đó cũng là sự nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm công dân, thái độ chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, là nội dung quan trọng để người dân Thủ đô và phụ nữ Thủ đô phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, xây dựng phụ nữ Thủ đô “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”. Kỷ niệm ngày 30/4 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, càng tự hào về thành quả cách mạng, vị thế của đất nước trên trường quốc tế hôm nay, chúng ta càng không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước; phát huy tinh thần tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

PGS.TS. LÊ NGỌC THẮNG
Tổng Biên tập Tạp chí
Dân tộc & Thời đại, nguyên Phó
Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

 

Tin cùng chuyên mục

Những nữ tân binh Hà Nội tình nguyện xin vào quân ngũ

Những nữ tân binh Hà Nội tình nguyện xin vào quân ngũ

(PNTĐ) -Sáng ngày 6/2, hòa chung không khí phấn khởi của cả nước trong ngày hội tòng quân, 30/30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023 với 3.500 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ. Trong số này có cả những nữ tân binh.