Hà Nội phát động cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sáng 23/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn TP Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Đức Cảnh, Phó Chánh văn phòng, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, trưởng ban Tuyên giáo...

Nhiều giải thưởng hấp dẫn

Đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát động cuộc thi thông qua một số nội dung trọng tâm theo kế hoạch số 133 - KH/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà về tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội” và thể lệ Cuộc thi cụ thể như sau:

Về đối tượng dự thi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân Thủ đô và cả người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố.

Về nội dung tham dự thi: Gồm 3 nhóm chủ đề chính

Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 Nhóm 2: Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

 Nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 Về tiêu chí của tác phẩm dự thi: Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định (không trùng lặp quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại Báo so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác).

Tác phẩm dự thi phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi. Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

 Về số lượng tác phẩm dự thi: Với tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Với tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh và bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word).

Về hình thức thi: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội gồm 02 vòng thi:

Vòng Sơ khảo: Tổ chức nhận tác phẩm dự thi ngay sau Lễ phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 31/5/2023 tính theo dấu bưu điện). Từ ngày 01/6/2023 - 01/7/2023: Tổ chức chấm Sơ khảo cấp Thành phố (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong chủ trì).

Vòng Chung khảo: Tổ chức chấm Chung khảo cấp Thành phố từ ngày 01/7/2023 - 30/7/2023 (Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì). Tháng 8/2023: Tổ chức Lễ Trao giải Cuộc thi cấp Thành phố.

Về giải thưởng cho tác phẩm của tác giả/nhóm tác giả, tác phẩm chính luận loại hình Tạp chí: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.

Tác phẩm chính luận loại hình Báo: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.

Tác phẩm chính luận loại hình phát thanh/truyền hình/video clip: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Trong đó: Giải Nhất, mỗi giải trị giá: 10.000.000đ (Mười triệu đồng); Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 7.000.000đ (Bẩy triệu đồng); Giải Ba, mỗi giải trị giá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng); Giải Khuyến Khích, mỗi giải trị giá: 3.000.000đ (Ba triệu đồng); Giải phụ khác, mỗi giải trị giá: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).

 Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi tặng 05 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng Chung khảo và có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên. 01 giải cho thí sinh cao tuổi nhất, 01 giải cho thí sinh trẻ tuổi nhất tham dự cuộc thi.

Về khen thưởng tập thể xuất sắc, ngoài giải thưởng theo cơ cấu, Ban tổ chức Cuộc thi tặng 10 Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể là các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, triển khai Cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

 Ban Tuyên giáo Thành ủy - cơ quan chủ trì Cuộc thi: Tham mưu Ban Chỉ đạo Tổ chức lễ phát động Cuộc thi cấp Thành phố. Chỉ đạo tuyên truyền trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (từ tháng 2/2023). Tổ chức chấm vòng Chung khảo Cuộc thi. Tham mưu tổng kết, trao giải Cuộc thi (dự kiến tháng 8/2023) và lựa chọn tác phẩm xuất sắc gửi về Trung ương dự thi.

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong - cơ quan thường trực Cuộc thi: Nhận các bài dự thi toàn Thành phố, tổ chức chấm Sơ khảo Cuộc thi. Tham mưu Ban Chỉ đạo Cuộc thi xây dựng báo cáo tổng kết quá trình triển khai Cuộc thi cấp Thành phố và hồ sơ dự thi đối với các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn gửi dự thi cấp Trung ương. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy trong việc triển khai các nội dung liên quan.

Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trong việc tổ chức chấm thi, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc trao giải và gửi bài dự thi về Trung ương.

Hà Nội phát động cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba - ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tại Hội nghị

Ban Chỉ đạo 35 các quận, huyện, thị, Công an Thành phố, Bộ tư lệnh Thủ đô,các sở, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí Thành phố, Đảng ủy khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội: căn cứ Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và định hướng chủ đề tác phẩm dự thi để phát động, triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình bảo đảm sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả. Căn cứ vào điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Tổ chức khuyến khích việc tổ chức Cuộc thi ở cấp huyện và tương đương để lựa chọn trao giải và gửi các tác phẩm xuất sắc nhất dự thi cấp Thành phố.

Tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hay và đề xuất giải pháp, kiến nghị

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tại Hội nghị: Với vị trí là Thủ đô, Hà Nội nhận thức rất rõ về vị trí, vai trò và trách nhiệm của Thủ đô trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trong tình hình mới với nhiều diễn biến phức tạp.

Là trung tâm đầu não chính trị của cả nước, Hà Nội đặc biệt coi trọng, quan tâm từ những vấn đề cơ bản, trọng tâm đến những vấn đề nổi cộm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị nổi bật (kết hợp hài hòa giữa ổn định và phát triển, lấy con người làm trung tâm, “không ai bị bỏ lại phía sau”, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia của nhân dân); bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XIII, Nghị quyết XVII của Đảng bộ Thành phố; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hay và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hà Nội phát động cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba - ảnh 2
Các đại biểu phát động cuộc thi

Việc tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội” là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt  trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô nói riêng và đông đảo các tầng lớp Nhân dân cả nước nói chung, góp phần tích cực vào thành công chung của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát động.

Từ đó, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” từ Trung ương đến cơ sở. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu lớn nhất đặt ra của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức trong phát động và triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Với mong muốn những giá trị thu được từ Cuộc thi không chỉ dừng lại hiệu quả tuyên truyền mà còn là tiền đề gợi mở những đóng góp quan trọng trong tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng hiện đại, bền vững.

Phát biểu hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đại diện ban Tuyên giáo quận Thanh Xuân chia sẻ:Trên cơ sở thành công của cuộc thi lần thứ 2, cá nhân tôi tin rằng, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng sẽ được phát triển cao hơn cả về chất lượng và hiệu quả, khuyến khích được sự tham gia đông đảo, chất lượng hơn nữa của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc các đơn vị trên địa bàn thành phố cũng như địa bàn quận Thanh Xuân chúng tôi.

Đặc biệt , việc Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi bài bản ở cấp Thành phố, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Thủ đô trong hưởng ứng, tham gia Cuộc thi do Trung ương phát động và nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động tích cực của cấp ủy và hệ thống chính tri các cấp, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân hứa sẽ tập trung tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ quận ủy tăng cường lãnh đạo, và triển khai chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyền truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tại các cơ quan, đơn vị, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận Thanh Xuân để tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, đóng góp vào thành công chung của cuộc thi cấp Thành phố.

Tin cùng chuyên mục