Quy định về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội

Chia sẻ

Theo Điều 26, 27, 28 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) thì trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được quy định như sau: Có trách nhiệm tham gia các kỳ họp, liên hệ chặt chẽ với các cử tri, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên.

Quy định về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội - ảnh 1 (Ảnh: minh họa)

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách có trách nhiệm tham gia Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các hội nghị khác do ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập. Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách có quyền đăng ký tham dự hội nghị địa biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm. 

Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; phổ biến và vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nới làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm. Trong quá trinh tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc hội. 

Cử tri hoặc đại diện cử tri có thể góp ý kiến với đại biểu Quốc họi tại hội nghị cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban MTTQ và chính quyền địa phương tổ chức trong trường hợp cần thiết.

Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân theo duy định cử pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị biết, theo dõi và giám sát việc giải quyết.

Người có thẩm quyền giải quyết phảu thông báo cho đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn theo quy định...

                                                                                                                             P.V

Tin cùng chuyên mục