Tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Chia sẻ

Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là một vấn đề có nội dung phong phú, phức tạp, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc và được nhiều nhà khoa học, lãnh đạo quản lý quan tâm nghiên cứu. Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: CNXH là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên CNXH

Để tiếp tục khẳng định CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, ngày 9/2/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự Thật đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trang bị lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

“Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay và được trình bày trong 463 trang, là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về CNXH và con đường lên CNXH ở Việt Nam. Do đó, cuốn sách tiếp tục trang bị lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Những vấn đề lý luận tuy rất rộng nhưng lại được chắt lọc để trình bày một cách dung dị, dễ hiểu trên cơ sở tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh nên có sức thuyết phục” - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tại lễ ra mắt cuốn sách.

Bên cạnh giá trị lý luận sâu sắc, các bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có giá trị thực tiễn to lớn. Vì các bài viết đã phân tích, đánh giá và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH trên các bình diện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Các bài viết, bài phát biểu được trình bày bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân, được chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước, nên có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Qua nội dung các bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thêm hiểu, thêm vững tin rằng xã hội xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là một xã hội “thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân”.

Như vậy, có thể khẳng định, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư là một tài liệu quý, phục vụ tốt công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới, về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng về mô hình CNXH Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, cuốn sách đúc rút ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Cuốn sách còn là định hướng quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện những mục tiêu chiến lược mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Nó trở thành kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng cường thịnh, nhân dân ngày càng hạnh phúc, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa chính thức ấn hànhCuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa chính thức ấn hành

Chỉ có CNXH, chủ nghĩa cộng sản mới đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thành công với thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng Mùa Xuân năm 1975, cả nước Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng CNXH. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh: “Chỉ có CNXH và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”.

Trước đây, khi mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu còn tồn tại, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam dường như không có gì phải bàn. Nhưng sau khi mô hình CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ vào những năm cuối thế kỷ XX, vấn đề đi lên CNXH ở Việt Nam trở thành tâm điểm bàn thảo, tranh luận gay gắt. Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, chống phá công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Một số cán bộ, đảng viên, nhân dân bi quan, dao động về con đường phát triển của đất nước và coi sự tan rã mô hình CNXH ở Liên Xô, Đông Âu là sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tỏ ra nuối tiếc vì một thời đã tin theo chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường xã hội chủ nghĩa, nghi ngờ về con đường phát triển của đất nước, thậm chí cho rằng cần phải chọn con đường khác...

Trước tình hình đó, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng (1/2011) trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), một lần nữa khẳng định: “Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

Song, CNXH là gì và đi lên CNXH bằng cách nào là điều chúng ta luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm sao để vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Qua 36 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước (1986-2022), nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về CNXH và thời kỳ quá độ đi lên CNXH ngày càng đúng đắn hơn, sâu sắc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước đạt nhiều thành tựu. Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu đã trở thành nước tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, bình quân 7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần, lên mức 3.512 USD. Từ một nước bị thiếu lương thực triền miên, đến nay trở thành một nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu thế giới. Đời sống nhân dân ngày càng cao. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh đảm bảo. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao… Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh: “Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới.

Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu bắt đầu từ đầu năm 2020, Việt Nam vẫn đạt nhiều thành tựu và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nên được nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Điều này thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và chứng tỏ con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn.

TS.VŨ TRỌNG HÙNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

Tường thuật trực tiếp Chương trình Giao lưu “Khát vọng vinh quang”

Tường thuật trực tiếp Chương trình Giao lưu “Khát vọng vinh quang”

(PNTĐ) - Ngày 28/5/2022, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Thành phố Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu “Khát vọng vinh quang” biểu dương các nữ vân động viên, huấn luyện viên tiêu biểu đạt HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
Cảnh báo sớm, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp

Bộ Công Thương đẩy mạnh các hoạt động cảnh báo sớm, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp

(PNTĐ) - Việt Nam đang là một trong những lựa chọn của các doanh nghiệp để dịch chuyển sản xuất. Điều này khiến xuất khẩu từ Việt Nam gia tăng đột biến, khiến Việt Nam dễ trở thành đối tượng theo dõi, điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại bổ sung hoặc chế tài xử phạt của nước nhập khẩu.